Skip to main content

UN NUMMER
1085

VERPAKKINGSGROEP

N.V.T.


brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

ADR KOLOMMEN 1, 2, 7A, 7B
ADR KLASSE 2 - GASSEN

Klasse 2 gassen

De titel van klasse 2 omvat zuivere gassen, gasmengsels, mengsels van één of meer gassen met één of meer andere stoffen, alsmede voorwerpen die dergelijke stoffen bevatten.

Voor de volledige omschrijving van klasse 2 in hoofdstuk 2.2.2 van het ADR klik HIER.

CLASSIFICATIECODE 2F

2
Vloeibaar gemaakt gas: een gas dat indien het voor vervoer onder druk is verpakt, bij temperaturen hoger dan -50o C gedeeltelijk vloeibaar is.

Onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • onder hoge druk vloeibaar gemaakt gas: een gas met een kritische temperatuur hoger dan -50o C en ten hoogste + 65o C; en
 • onder lage druk vloeibaar gemaakt gas: een gas met een kritische temperatuur boven + 65o C;

F
Brandbaar

LIMITED QUANTITIES : 0

3.4.1

In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden opgenomen van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen van bepaalde klassen in gelimiteerde hoeveelheden. De beperkingen voor de hoeveelheden van toepassing per binnenverpakking of voorwerp, zijn voor elke stof aangegeven in kolom (7a) van tabel A van hoofdstuk 3.2. Bovendien is de hoeveelheid “0” aangegeven in deze kolom voor alle posities die niet ter vervoer overeenkomstig dit hoofdstuk zijn toegelaten.
Gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke goederen die in dergelijke gelimiteerde hoeveelheden verpakt zijn, die voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn niet onderworpen aan enige andere bepalingen van het ADR, met uitzondering van de desbetreffende bepalingen van:

 1. Deel 1, hoofdstukken 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
 2. Deel 2;
 3. Deel 3, hoofdstukken 3.1, 3.2, 3.3 [behalve bijzondere bepalingen 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 en 650 e)];
 4. Deel 4, paragrafen 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 t/m 4.1.1.8;
 5. Deel 5, 5.1.2.1 a) i) en b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
 6. Deel 6, constructievoorschriften van 6.1.4 en paragrafen 6.2.5.1 en 6.2.6.1 t/m 6.2.6.3;
 7. Deel 7, hoofdstuk 7.1 en 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (behalve 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 en 7.5.9;
 8. 8.6.3.3 en 8.6.4.

 

3.4.2

Gevaarlijke goederen mogen uitsluitend zijn verpakt in binnenverpakkingen die in geschikte buitenverpakkingen zijn geplaatst.

Er mogen tussenverpakkingen worden gebruikt. Verder moet voor voorwerpen van subklasse 1.4, compatibiliteitsgroep S, volledig worden voldaan aan de voorschriften van sectie 4.1.5. Het gebruik van binnenverpakkingen is niet noodzakelijk voor het vervoer van voorwerpen zoals spuitbussen of “houders, klein, met gas”.

De totale bruto massa van het collo mag 30 kg niet overschrijden.

 

3.4.3

Behalve voor voorwerpen van subklasse 1.4, compatibiliteitsgroep S, zijn trays omwikkeld met krimp- of rekfolie, die voldoen aan de voorwaarden van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 t/m 4.1.1.8, aanvaardbaar als buitenverpakking voor voorwerpen of binnenverpakkingen die gevaarlijke goederen bevatten, vervoerd overeenkomstig dit hoofdstuk. Binnenverpakkingen die gemakkelijk kunnen breken of worden doorboord, zoals die welke zijn vervaardigd van glas, porselein, aardewerk of bepaalde kunststoffen, moeten in geschikte tussenverpakkingen worden geplaatst die voldoen aan de bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 t/m 4.1.1.8 en zodanig zijn ontworpen dat zij voldoen aan de constructievoorschriften van 6.1.4. De totale bruto massa van het collo mag 20 kg niet overschrijden.

 

3.4.4

Vloeibare goederen van klasse 8, verpakkingsgroep II in binnenverpakkingen van glas, porselein of aardewerk moeten zijn omhuld in een inerte en stijve tussenverpakking.

 

3.4.5

Gereserveerd

3.4.6

Gereserveerd

3.4.7

Kenmerking van colli die gelimiteerde hoeveelheden bevatten

3.4.7.1

Colli die gevaarlijke goederen in gelimiteerde hoeveelheden bevatten, moeten – behalve bij vervoer door de lucht – zijn voorzien van het in figuur 3.4.7.1 afgebeelde kenmerk:

3.4 LQ 1

Figuur 3.4.7.1 - Kenmerk voor colli die gelimiteerde hoeveelheden bevatten

Het kenmerk moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn en in staat zijn blootstelling aan weer en wind te weerstaan zonder een wezenlijke vermindering van de doeltreffendheid.

Het kenmerk heeft de vorm van een vierkant dat op een van zijn hoekpunten staat (ruitvormig). De bovenste en onderste gedeelten en de omringende lijn moeten zwart zijn. Het middelste gebied moet wit of een geschikte contrasterende achtergrond zijn. De minimale afmetingen moeten 100 mm x 100 mm bedragen en de minimale dikte van de lijn die de ruit vormt moet 2 mm zijn. Waar geen afmetingen zijn aangegeven, moeten alle kenmerken bij benadering in verhouding zijn tot de getoonde kenmerken.

 

3.4.7.2

Indien de grootte van het collo dit vereist, mogen de minimale buitenafmetingen zoals getoond in figuur 3.4.7.1 worden verkleind, met als ondergrens 50 mm x 50 mm, onder voorwaarde dat het kenmerk duidelijk zichtbaar blijft. De minimale dikte van de lijn die de ruit vormt mag worden teruggebracht tot een minimum van 1 mm.

 

3.4.8

Kenmerking van colli die gelimiteerde hoeveelheden bevatten conform deel 3, hoofdstuk 4 van de Technische Instructies van de ICAO

3.4.8.1

Colli die gevaarlijke goederen bevatten verpakt in overeenstemming met de bepalingen van deel 3, hoofdstuk 4 van de Technische Instructies van de ICAO mogen van het in figuur 3.4.8.1 afgebeelde kenmerk zijn voorzien ten bewijze dat aan deze bepalingen wordt voldaan:

3.4 LQ 2

Figuur 3.4.8.1 - Kenmerk voor colli die gelimiteerde hoeveelheden bevatten conform deel 3, hoofdstuk 4 van de Technische Instructies van de ICAO

Het kenmerk moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn en in staat zijn blootstelling aan weer en wind te weerstaan zonder een wezenlijke vermindering van de doeltreffendheid

Het kenmerk heeft de vorm van een vierkant dat op een van zijn hoekpunten staat (ruitvormig). De bovenste en onderste gedeelten en de omringende lijn moeten zwart zijn. Het middelste gebied moet wit of een geschikte contrasterende achtergrond zijn. De minimale afmetingen moeten 100 mm x 100 mm bedragen en de minimale dikte van de lijn die ruit vormt moet 2 mm zijn. Het symbool “Y” moet in het midden van het kenmerk zijn aangebracht en moet duidelijk zichtbaar zijn. Waar geen afmetingen zijn aangegeven, moeten alle kenmerken bij benadering in verhouding zijn tot de getoonde kenmerken.

 

3.4.8.2

Indien de grootte van het collo dit vereist, mogen de minimale buitenafmetingen zoals getoond in figuur 3.4.8.1 worden verkleind, met als ondergrens 50 mm x 50 mm, onder voorwaarde dat het kenmerk duidelijk zichtbaar blijft. De minimale dikte van de lijn die de ruit vormt mag worden teruggebracht tot een minimum van 1 mm. Het symbool "Y" moet bij benadering in verhouding blijven tot het symbool "Y" in figuur 3.4.8.1.

 

3.4.9

Colli die gevaarlijke goederen bevatten en die zijn voorzien van het kenmerk getoond in 3.4.8 met of zonder de aanvullende etiketten en kenmerken voor vervoer door de lucht worden geacht te voldoen aan de voorwaarden van sectie 3.4.1, naar gelang van toepassing, en van de secties 3.4.2 t/m 3.4.4 en hoeven niet te zijn voorzien van het kenmerk afgebeeld in 3.4.7.

 

3.4.10

Colli die gevaarlijke goederen in gelimiteerde hoeveelheden bevatten en die zijn voorzien van het in 3.4.7 getoonde kenmerk en voldoen aan de bepalingen van de Technische Instructies van de ICAO, met inbegrip van alle noodzakelijke kenmerken en etiketten zoals aangegeven in de delen 5 en 6, worden geacht te voldoen aan de bepalingen van sectie 3.4.1, naar gelang van toepassing, en van de secties 3.4.2 t/m 3.4.4.

 

3.4.11

Gebruik van oververpakkingen
Voor een oververpakking die gevaarlijke goederen bevat verpakt in gelimiteerde hoeveelheden, geldt het volgende:

Tenzij de kenmerken representatief voor alle gevaarlijke goederen in een oververpakking zichtbaar zijn, moet de oververpakking:

 • de aanduiding “OVERVERPAKKING” bevatten. De letters van het woord “OVERVERPAKKING” moeten ten minste 12 mm hoog zijn. De aanduiding moet zijn gesteld in een officiële taal van het land van herkomst en bovendien, indien deze taal niet het Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij eventuele overeenkomsten die tussen de bij het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen; en
 • zijn gekenmerkt met de kenmerken vereist volgens dit hoofdstuk.

Behalve bij vervoer door de lucht zijn de overige bepalingen van 5.1.2.1 alleen van toepassing indien de oververpakking andere gevaarlijke stoffen bevat die niet verpakt zijn in gelimiteerde hoeveelheden en dan slechts in verband met deze andere gevaarlijke goederen.

 

3.4.12

Afzenders van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden moeten voorafgaand aan het vervoer aan de vervoerder de totale bruto massa van dergelijke te verzenden goederen op aantoonbare wijze meedelen.

 

3.4.13

 1. Transporteenheden met een maximale massa van meer dan 12 ton die gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden vervoeren, moeten overeenkomstig 3.4.15 aan de voorzijde en de achterzijde van merktekens zijn voorzien, behalve indien de transporteenheid andere gevaarlijke goederen bevat waarvoor een kenmerking met oranje borden overeenkomstig 5.3.2 vereist is.

  Is dat laatste het geval, dan mag ofwel alleen de vereiste kenmerking met oranje borden ofwel zowel de kenmerking met oranje borden overeenkomstig 5.3.2 als de merktekens overeenkomstig 3.4.15 op de transporteenheid weergegeven zijn.

 2. Containers waarin gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden worden vervoerd op transporteenheden met een maximale massa van meer dan 12 ton, moeten overeenkomstig 3.4.15 aan alle vier de zijden van merktekens zijn voorzien, behalve indien de container andere gevaarlijke goederen bevat waarvoor het aanbrengen van grote etiketten overeenkomstig 5.3.1 vereist is. Is dat laatste het geval, dan mogen ofwel alleen de vereiste grote etiketten ofwel zowel de grote etiketten overeenkomstig 5.3.1 als de merktekens overeenkomstig 3.4.15 op de container weergegeven zijn.
  De dragende transporteenheid hoeft niet van merktekens te zijn voorzien, behalve indien de merktekens die op de containers zijn aangebracht van buiten deze dragende transporteenheid niet zichtbaar zijn.

  In het laatste geval moet dezelfde kenmerking zijn aangebracht aan de voorzijde en de achterzijde van de transporteenheid.

 

3.4.14

Van de merktekens aangegeven in 3.4.13 kan worden afgezien indien de totale bruto massa van de vervoerde colli, die gevaarlijke goederen bevatten, verpakt in gelimiteerde hoeveelheden, 8 ton per transporteenheid niet overschrijdt.

 

3.4.15

De merktekens gespecificeerd in 3.4.13 moeten overeenkomen met die welke is voorgeschreven in 3.4.7, behalve dat de afmetingen ten minste 250 mm x 250 mm moeten bedragen. Deze merktekens moeten zijn verwijderd of afgedekt indien geen gevaarlijke goederen in gelimiteerde hoeveelheden worden vervoerd.

 

EXCEPTED QUANTITIES : E0

3.5.1

Vrijgestelde hoeveelheden

3.5.1.1

Vrijgestelde hoeveelheden van gevaarlijke goederen van bepaalde klassen - met uitzondering van voorwerpen - die aan de bepalingen van dit hoofdstuk voldoen, zijn aan geen enkele andere bepaling van het ADR onderworpen, behalve aan:

 1. de voorschriften voor de opleiding in hoofdstuk 1.3;
 2. de procedures voor de classificatie en de criteria voor de verpakkingsgroepen in deel 2;
 3. de verpakkingsvoorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 en 4.1.1.6.

Opmerking: In het geval van radioactieve stoffen zijn de voorschriften voor radioactieve stoffen in vrijgestelde colli in 1.7.1.5 van toepassing.

 

3.5.1.2

Gevaarlijke goederen die als vrijgestelde hoeveelheden mogen worden vervoerd overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn in kolom (7b) van tabel A van hoofdstuk 3.2 als volgt door een alfanumerieke code aangegeven:

Code  

Grootste netto hoeveelheid
per binnenverpakking

(in grammen voor vaste stoffen en in ml voor vloeistoffen en gassen)

Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking
(in grammen voor vaste stoffen en in ml voor vloeistoffen en gassen, of de som van grammen en ml in het geval van gezamenlijke verpakking)
E0 Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid
E1 30 1000
E2 30 500
E3 30 300
E4 1 500
E5 1 300

Bij gassen heeft het volume aangegeven voor binnenverpakkingen betrekking op de waterinhoud van de binnenhouder en het volume aangegeven voor buitenverpakkingen heeft betrekking op de gecombineerde waterinhoud van alle binnenverpakkingen binnen één enkele buitenverpakking.

 

3.5.1.3

Indien gevaarlijke goederen in vrijgestelde hoeveelheden, waaraan verschillende codes zijn toegekend, gezamenlijk zijn verpakt, moet de totale hoeveelheid per buitenverpakking zijn beperkt tot die welke overeenkomt de meest restrictieve code.

 

3.5.1.4

Vrijgestelde hoeveelheden van gevaarlijke goederen waaraan de codes E1, E2, E4 en E5 zijn toegekend, met een grootste netto hoeveelheid gevaarlijke goederen per binnenverpakking die voor vloeistoffen en gassen tot 1 ml en voor vaste stoffen tot 1 g beperkt is en een grootste netto hoeveelheid gevaarlijke goederen per buitenverpakking van ten hoogste 100 g voor vaste stoffen of 100 ml voor vloeistoffen en gassen, zijn alleen onderworpen aan:

 1. de voorschriften van 3.5.2, behalve dat geen tussenverpakking is vereist indien de binnenverpakkingen op zodanige wijze veilig in een buitenverpakking met opvulmateriaal zijn verpakt dat zij onder normale vervoersomstandigheden niet kunnen breken of worden doorboord noch hun inhoud kunnen verliezen, en, voor vloeistoffen, indien de buitenverpakking een voldoende hoeveelheid absorberend materiaal bevat voor het opnemen van de totale inhoud van de binnenverpakkingen; en
 2. de voorschriften van 3.5.3

 

3.5.2

Verpakkingen
Verpakkingen, gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen in vrijgestelde hoeveelheden, moeten in overeenstemming zijn met het volgende:

 1. Er moet een binnenverpakking zijn en elke binnenverpakking moet zijn vervaardigd van kunststof (met een minimumwanddikte van 0,2 mm bij gebruik voor vloeistoffen) of van glas, porselein, steengoed, aardewerk of metaal (zie ook 4.1.1.2) en de sluiting van elke binnenverpakking moet op veilige wijze zijn gefixeerd met draad, band of andere werkzame middelen; houders die een hals met gegoten schroefdraad hebben, moeten zijn voorzien van een vloeistofdichte schroefdop. De sluiting moet bestand zijn tegen de inhoud;
 2. Elke binnenverpakking moet op veilige wijze zijn verpakt in een tussenverpakking met opvulmateriaal op een zodanige wijze, dat zij onder normale vervoersomstandigheden niet kunnen breken, worden doorboord of de inhoud verliezen. Bij vloeibare gevaarlijke goederen moet de tussen- of buitenverpakking genoeg absorberend materiaal bevatten om de volledige inhoud van de binnenverpakking te absorberen. Bij plaatsing in de tussenverpakking mag het absorberend materiaal het opvulmateriaal zijn. Gevaarlijke stoffen mogen niet gevaarlijk reageren met het opvulmateriaal, het absorberend materiaal en het materiaal van de verpakking of de ongeschonden staat of de functie van de materialen reduceren. Ongeacht de stand van de verpakking moet deze de inhoud volledig kunnen bevatten in geval van breuk of lekkage;
 3. De tussenverpakking moet op veilige wijze worden verpakt in een stevige, stijve buitenverpakking (hout, karton of een ander even stevig materiaal);
 4. Elk type collo moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van 3.5.3;
 5. Elk collo moet zo groot zijn dat er voldoende ruimte is voor het aanbrengen van alle noodzakelijke kenmerken; en
 6. Oververpakkingen mogen worden gebruikt en mogen ook colli met gevaarlijke goederen bevatten of goederen die niet zijn onderworpen aan de voorschriften van het ADR.

 

3.5.3

Beproevingen voor de colli

3.5.3.1

Het volledige collo als voor het vervoer gereed gemaakt, met binnenverpakkingen die in het geval van vaste stoffen tot ten minste 95 % van hun inhoud en in het geval van vloeistoffen tot ten minste 98 % van hun inhoud zijn gevuld, moeten in staat zijn, zoals aangetoond door beproevingen die op passende wijze zijn gedocumenteerd, zonder breuk of lekkage van een binnenverpakking en zonder aanmerkelijke vermindering van de doeltreffendheid te doorstaan:

 1. Valproeven op een op een star, niet veerkrachtig vlak en horizontaal oppervlak van een hoogte van 1,8 m:
  1. Indien het monster de vorm heeft van een kist of doos, moet de valproef worden uitgevoerd in alle volgende oriëntatierichtingen:
   • plat op de bodem;
   • plat op de bovenzijde;
   • plat op de langste zijde;
   • plat op de kortste zijde;
   • op een hoek;
  2. Indien het monster de vorm heeft van een vat moet de valproef worden uitgevoerd in alle volgende oriëntatierichtingen:
   • diagonaalsgewijs op de bovenrand met het zwaartepunt loodrecht boven het trefpunt;
   • diagonaalsgewijs op de bodemrand;
   • plat op de zijde;

    Opmerking: Elke hierboven genoemde valproef mag met verschillende doch identieke colli worden uitgevoerd.

 2. Een kracht die gedurende 24 uur op het bovenoppervlak wordt aangebracht en die overeenkomt met de totale massa van identieke colli, gestapeld tot een hoogte van 3 m (het monster inbegrepen).

 

3.5.3.2

Voor beproevingsdoeleinden mogen de stoffen die in de verpakking vervoerd zullen worden door andere stoffen worden vervangen behalve indien dit de resultaten van de beproevingen ongeldig zou maken. Indien in het geval van vaste stoffen een andere stof wordt gebruikt, dan moet deze dezelfde fysische eigenschappen (massa, korrelgrootte, etc.) bezitten als de te vervoeren stof.
Indien bij de valproef voor vloeistoffen een andere stof wordt gebruikt, dan moet de relatieve dichtheid en viscositeit daarvan vergelijkbaar zijn met die van de vervoeren stof.

 

3.5.4

Kenmerking van colli

3.5.4.1

Colli die vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen bevatten, die overeenkomstig dit hoofdstuk gereedgemaakt zijn, moeten duurzaam en leesbaar van het kenmerk, afgebeeld in 3.5.4.2, zijn voorzien. Het eerste of het enige nummer van het gevaarsetiket, aangegeven in kolom (5) van tabel A van hoofdstuk 3.2 van elk gevaarlijk goed dat zich in het collo bevindt moet worden vermeld op het kenmerk. Indien de naam van de afzender of geadresseerde niet elders op het collo is vermeld, moet deze informatie op het kenmerk worden opgenomen.

 

3.5.4.2

Kenmerk voor vrijgestelde hoeveelheden

3.5 EQ 1

Kenmerk voor vrijgestelde hoeveelheden

* Het nummer van het eerste of het enige gevaarsetiket aangegeven in kolom (5) van tabel A van hoofdstuk 3.2 moet op deze plaats zijn aangegeven.

** De naam van de afzender of de geadresseerde moet op deze plaats zijn aangegeven indien deze niet elders op het collo is te zien.

Het kenmerk heeft de vorm van een vierkant. De arcering en het symbool moeten dezelfde kleur hebben (zwart of rood) en zijn aangebracht op een witte of geschikte contrasterende achtergrond. De minimale afmetingen zijn 100 mm x 100 mm. Waar geen afmetingen zijn aangegeven, moeten alle kenmerken bij benadering in verhouding zijn tot de getoonde kenmerken.

 

3.5.4.3

Gebruik van oververpakkingen
Voor een oververpakking die gevaarlijke goederen bevat verpakt in vrijgestelde hoeveelheden, geldt het volgende:

Tenzij de kenmerken representatief voor alle gevaarlijke goederen in een oververpakking zichtbaar zijn, moet de oververpakking:

 • de aanduiding “OVERVERPAKKING” bevatten. De letters van het woord “OVERVERPAKKING” moeten ten minste 12 mm hoog zijn. De aanduiding moet zijn gesteld in een officiële taal van het land van herkomst en bovendien, indien deze taal niet het Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij eventuele overeenkomsten die tussen de bij het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen; en
 • zijn gekenmerkt met de kenmerken vereist volgens dit hoofdstuk.

De overige bepalingen van 5.1.2.1 zijn alleen van toepassing indien de oververpakking andere gevaarlijke goederen bevat die niet verpakt zijn in vrijgestelde hoeveelheden en dan slechts in verband met deze andere gevaarlijke goederen.

 

3.5.5

Hoogste aantal colli in een voertuig of container
Het aantal colli in een voertuig of container mag 1000 niet overschrijden.

 

3.5.6

Documentatie
Indien een document of documenten (zoals een cognossement, een luchtvrachtbrief of een CMR/CIM-vrachtbrief) bij de gevaarlijke goederen in vrijgestelde hoeveelheden aanwezig is/zijn, moet in ten minste één van deze documenten de verklaring "GEVAARLIJKE GOEDEREN IN VRIJGESTELDE HOEVEELHEDEN" en het aantal colli zijn opgenomen.

 

BENAMING / BESCHRIJVING (KOLOM 2)

Dutch

Dutch

VINYLBROMIDE, GESTABILISEERD

English

English

VINYL BROMIDE, STABILIZED

German

German

VINYLBROMID, STABILISIERT

French

French

BROMURE DE VINYLE STABILISÉ

VOORGESCHREVEN ETIKETTEN (KOLOM 5)

  HOOFDSTUK 3.3 - BIJZONDERE BEPALINGEN- KOLOM 6

  • 3.3.1 : Bijzondere bepaling 386
   Wanneer stoffen door middel van temperatuurbeheersing gestabiliseerd worden, gelden de voorschriften van 2.2.41.1.21, 7.1.7, bijzondere bepaling V8 van hoofdstuk 7.2, bijzondere bepaling S4 van hoofdstuk 8.5 en de voorschriften van hoofdstuk 9.6.

   Bij toepassing van chemische stabilisatie moet de persoon die het collo, de IBC of de tank ten vervoer aanbiedt waarborgen dat het stabilisatieniveau toereikend is om te voorkomen dat gevaarlijke polymerisatie plaatsvindt van de stof in het collo, de IBC of de tank bij een gemiddelde laadtemperatuur van het bulkgoed van 50 °C, of, in geval van een transporttank, 45 °C.

   Wanneer chemische stabilisatie ondoeltreffend wordt bij lagere temperaturen binnen de verwachte duur van het vervoer, moet de temperatuur worden beheerst.

   De bepalende factoren die bij temperatuurbeheersing in aanmerking moeten worden genomen, omvatten maar zijn niet beperkt tot de capaciteit en geometrische vorm van het collo, de IBC of de tank en het effect van eventueel aanwezige isolatie, de temperatuur van de stof wanneer het ten vervoer wordt aangeboden, de reisduur en de verwachte omgevingstemperatuur tijdens de reis (met inachtneming van het seizoen), de doeltreffendheid en andere eigenschappen van de gebruikte inhibitor, de toepasselijke controlemaatregelen ingesteld bij regelgeving (bv. voorschriften ter bescherming tegen warmtebronnen, met inbegrip van andere ladingen die worden vervoerd bij een hogere dan de omgevingstemperatuur) en andere relevante factoren

  • 3.3.1 : Bijzondere bepaling 662
   Flessen die niet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.2 en die uitsluitend aan boord van een schip of luchtvaartuig worden gebruikt, mogen ten behoeve van het vullen of inspecteren en daaropvolgend retourneren worden vervoerd, onder voorwaarde dat zij zijn ontworpen en gebouwd in overeenstemming met een norm die wordt erkend door de bevoegde autoriteit van het land van goedkeuring en dat aan alle overige relevante voorschriften van het ADR wordt voldaan, met inbegrip van de volgende:

   1. Bij het vervoer van de flessen moeten de afsluiters worden beschermd conform 4.1.6.8;
   2. De flessen moeten worden voorzien van een kenmerk en etiket conform 5.2.1 en 5.2.2; en
   3. Er wordt voldaan aan alle relevant vullingvereisten van verpakkingsinstructie P200 van 4.1.4.1.

   In het vervoersdocument wordt de volgende verklaring opgenomen: "Vervoer volgens bijzondere bepaling 662".

  • 3.3.1 : Bijzondere bepaling 676
   Voor het vervoer van pakketten met polymeriserende stoffen hoeven de bepalingen van speciale bepaling 386, in combinatie met 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 en 5.4.1.2.3.1, niet te worden toegepast, wanneer ze worden vervoerd voor verwijdering of recycling, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   1. Voordat het laden plaatsvindt, heeft een onderzoek aangetoond dat er geen significante afwijking is tussen de buitentemperatuur van het pakket en de omgevingstemperatuur;
   2. Het vervoer vindt plaats binnen een periode van niet meer dan 24 uur na dat onderzoek;
   3. De verpakkingen worden beschermd tegen direct zonlicht en tegen de impact van andere bronnen van warmte (bijvoorbeeld extra ladingen die boven de omgevingstemperatuur worden vervoerd) tijdens het vervoer;
   4. De omgevingstemperaturen tijdens het vervoer zijn lager dan 45 °C;
   5. Voertuigen en containers zijn voldoende geventileerd;
   6. De stoffen worden verpakt in pakketten met een maximale capaciteit van 1000 liter.

   Bij het beoordelen van de stoffen voor vervoer onder de voorwaarden van deze speciale bepaling kunnen aanvullende maatregelen worden overwogen om gevaarlijke polymerisatie te voorkomen, bijvoorbeeld door het toevoegen van remmers.


  HOOFDSTUK 4.1.4 - VERPAKKINGSINSTRUCTIES & BIJZONDERE BEPALINGEN - KOLOM 8 & 9A
  P-200

  VERPAKKINGSINSTRUCTIE P200

  P200 1

  P200 2

  P200 3

  P200 4

  P200 5

  P200 6

  P200 7

  P200 8

  P200 9

  P200 10

  P200 11

  P200 12

  P200 13

  P200 14

  P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg)  
  Tabel 1: SAMENGEPERSTE GASSEN
  UN-num-mer  Benaming
  en
  omschrijving 
  Classificatie
  code 
  LC50 ml/m3  Flessen  Grote cilinders  Druk
  vaten 
  Flessen
  batterijen 
  Beproevings-interval, jaren a  Beproevings-druk, bar b Hoogste bedrijfs
  druk, bar  b 
  Bijzondere verpakkings-voorschriften
  1002       LUCHT, SAMENGEPERST  1A   X X X X 10     ua, va
  1006 ARGON, SAMENGEPERST  1A   X X X X 10     ua, va
  1016 KOOLMONOXIDE, SAMENGEPERST  1TF 3760 X X X X 5     u
  1023 STADSGAS, SAMENGEPERST  1TF   X X X X 5      
  1045 FLUOR, SAMENGEPERST  1TOC 185 X     X 5 200 30 a, k, n, o
  1046 HELIUM, SAMENGEPERST  1A   X X X X 10     ua, va
  1049 WATERSTOF, SAMENGEPERST  1F   X X X X 10     d, ua, va
  1056 KRYPTON, SAMENGEPERST  1A   X X X X 10     ua, va
  1065 NEON, SAMENGEPERST  1A   X X X X 10     ua, va
  1066 STIKSTOF, SAMENGEPERST  1A   X X X X 10     ua, va
  1071 OLIEGAS, SAMENGEPERST  1TF   X X X X 5      
  1072 ZUURSTOF, SAMENGEPERST  1O   X X X X 10     s, ua, va 
  1612 MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS  1T   X X X X 5     z
  1660 STIKSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST  1TOC 115 X     X 5 225 33 k, o
  1953 SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.  1TF ≤ 5000 X X X X 5     z
  1954 SAMENGEPERST GAS, BRANDBAAR, N.E.G.  1F   X X X X 10     z, ua, va
  1955 SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, N.E.G.  1T ≤ 5000 X X X X 5     z
  1956 SAMENGEPERST GAS, N.E.G.  1A   X X X X 10     z, ua, va
  1957 DEUTERIUM, SAMENGEPERST  1F   X X X X 10     d, ua, va
  1964 MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST, N.E.G.  1F   X X X X 10     z, ua, va
  1971 METHAAN, SAMENGEPERST, of AARDGAS, SAMENGEPERST, met hoog methaangehalte 1F   X X X X 10     ua, va

   

  A Niet van toepassing op drukhouders van composietmaterialen.
  B Daar waar posities opengelaten zijn, mag de bedrijfsdruk niet meer bedragen dan 2/3 van de beproevingsdruk.

  P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg)                                       
  Tabel 2: VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN EN OPGELOSTE GASSEN
  UN-nr.  Benaming
  en
  omschrijving 
  Classificatie
  code 
  LC50 ml/m3 Flessen  Grote cilinders  Druk
  vaten 
  Flessen
  batterijen 
  Beproevings-interval, jaren a  Beproevings
  druk, bar 
  Vullings
  graad 
  Bijzondere verpakkings-bepalingen
  1001         ACETYLEEN, OPGELOST  4F   X     X 10 60   c, p
  1005 AMMONIAK, WATERVRIJ  2TC 4000 X X X X 5 29 0,54 b, ra
  1008 BOORTRIFLUORIDE  2TC 387 X X X X 5 225 0,715 a
  300 0,86
  1009 BROOMTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13B1)  2A   X X X X 10 42 1,13 ra
  120 1,44 ra
  250 1,6 ra
  1010 BUTADIENEN, GESTABILISEERD 2F   X X X X 10 10 0,59 ra
  (1,2-butadieen); of
  1010 BUTADIENEN, GESTABILISEERD 2F   X X X X 10 10 0,55 ra
  (1,3-butadieen); of
  1010 MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD 2F   X X X X 10 10 0,5 ra, v, z
  1011 BUTAAN  2F   X X X X 10 10 0,52 ra,v
  1012 MENGSELS VAN BUTENEN of  2F   X X X X 10 10 0,5 ra, z
    1-BUTEEN of  2F   X X X X 10 10 0,53  
    CIS-2-BUTEEN of  2F   X X X X 10 10 0,55  
    TRANS-2-BUTEEN  2F   X X X X 10 10 0,54  
  1013 KOOLDIOXIDE  2A   X X X X 10 190 0,68 ra, ua, va
  250 0,76 ra, ua, va
  1017 CHLOOR  2TOC 293 X X X X 5 22 1,25 a, ra
  1018 CHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 22)  2A   X X X X 10 27 1,03 ra
  1020 CHLOORPENTAFLUOR-ETHAAN (KOELGAS R 115)  2A   X X X X 10 25 1,05 ra
  1021 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124)  2A   X X X X 10 11 1,2 ra
  1022 CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13)  2A   X X X X 10 100
  120
  190
  250
  0,83
  0,9
  1,04
  1,11
  ra
  ra
  ra
  ra
  1026 DICYAAN  2TF 350 X X X X 5 100 0,7 ra, u
  1027 CYCLOPROPAAN  2F   X X X X 10 18 0,55 ra
  1028 DICHLOORDIFLUOR-METHAAN (KOELGAS R 12)  2A   X X X X 10 16 1,15 ra
  1029 DICHLOORFLUORMETHAAN (KOELGAS R 21)  2A   X X X X 10 10 1,23 ra
  1030 1,1-DIFLUORETHAAN  2F   X X X X 10 16 0,79 ra
    (KOELGAS R 152a) 
  1032 DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ  2F   X X X X 10 10 0,59 b, ra
  1033 DIMETHYLETHER  2F   X X X X 10 18 0,58 ra
  1035 ETHAAN  2F   X X X X 10 95
  120
  300
  0,25
  0,3
  0,4
  ra
  ra
  ra
  1036 ETHYLAMINE  2F   X X X X 10 10 0,61 b, ra
  1037 ETHYLCHLORIDE  2F   X X X X 10 10 0,8 a, ra
  1039 METHYLETHYLETHER  2F   X X X X 10 10 0,64 ra
  1040 ETHYLEENOXIDE, of ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF tot een totale druk van ten hoogste 1MPa (10 bar) bij 50 °C  2TF 2900 X X X X 5 15 0,78 l, ra
  1041 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met meer dan 9%, maar ten hoogste 87% ethyleenoxide  2F   X X X X 10 190 0,66 ra
    250 0,75 ra
  1043 MESTSTOF, OPLOSSING met niet-gebonden ammoniak  4A   X   X X 5     b, z
  1048 BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ  2TC 2860 X X X X 5 60 1,51 a, d, ra
  1050 CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ  2TC 2810 X X X X 5 100
  120
  150
  200
  0,3
  0,56
  0,67
  0,74
  a, d, ra
  a, d, ra
  a, d, ra
  a, d, ra
  1053 ZWAVELWATERSTOF  2TF 712 X X X X 5 48 0,67 d, ra, u
  1055 ISOBUTYLEEN   2F   X X X X 10 10 0,52 ra
  1058 VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN, niet-brandbaar, onder een atmosfeer van stikstof, kooldioxide of lucht  2A   X X X X 10   ra, z
  1060 MENGSEL VAN METHYLACETYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD  2F   X X X X 10     c, ra,z
    Propadieen met 1% t/m 4% methylacetyleen  2F   X X X X 10 22 0,52 c, ra
    Mengsel P1 2F   X X X X 10 30 0,49 c, ra
    Mengsel P2 2F   X X X X 10 24 0,47 c, ra
  1061 METHYLAMINE, WATERVRIJ  2F   X X X X 10 13 0,58 b, ra
  1062 METHYLBROMIDE met ten hoogste 2% chloorpikrine 2T 850 X X X X 5 10 1,51 a
  1063 METHYLCHLORIDE (KOELGAS R 40)  2F   X X X X 10 17 0,81 a, ra
  1064 METHYLMERCAPTAAN  2TF 1350 X X X X 5 10 0,78 d, ra, u
  1067 DISTIKSTOFTETROXIDE (STIKSTOFDIOXIDE)  2TOC 115 X   X X 5 10 1,3 k
  1069 NITROSYLCHLORIDE  2TC 35 X     X 5 13 1,1 k, ra
  1070 DISTIKSTOFOXIDE   2O   X X X X 10 180 0,68 ua, va
    225 0,74 ua, va
    250 0,75 ua, va
  1075 PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT  2F   X X X X 10     v, z
  1076 FOSGEEN  2TC 5 X   X X 5 20 1,23 a, k, ra
  1077 PROPEEN  2F   X X X X 10 27 0,43 ra
  1078 KOELGAS, N.E.G.  2A   X X X X 10     ra, z
    Mengsel F1 2A   X X X X 10 12 1,23  
    Mengsel F2 2A   X X X X 10 18 1,15  
    Mengsel F3 2A   X X X X 10 29 1,03  
  1079 ZWAVELDIOXIDE  2TC 2520 X X X X 5 12 1,23 ra
  1080 ZWAVELHEXAFLUORIDE  2A   X X X X 10 70 1,06 ra, ua, va
  140 1,34 ra, ua, va
  160 1,38 ra, ua, va
  1081 TETRAFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD  2F   X X X X 10 200   m, o, ra
  1082 CHLOORTRIFLUOR-ETHYLEEN, GESTABILISEERD (KOELGAS R1113)  2TF 2000 X X X X 5 19 1,13 ra, u
  1083 TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ  2F   X X X X 10 10 0,56 b, ra
  1085 VINYLBROMIDE, GESTABILISEERD  2F   X X X X 10 10 1,37 a, ra
  1086 VINYLCHLORIDE, GESTABILISEERD  2F   X X X X 10 12 0,81 a, ra
  1087 VINYLMETHYLETHER, GESTABILISEERD  2F   X X X X 10 10 0,67 ra
  1581 MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLBROMIDE met meer dan 2% chloorpikrine 2T 850 X X X X 5 10 1,51 a
  1582 MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLCHLORIDE  2T d X X X X 5 17 0,81 a
  1589 CHLOORCYAAN, GESTABILISEERD  2TC 80 X     X 5 20 1,03 k
  1741 BORIUMTRICHLORIDE  2TC 2541 X X X X 5 10 1,19 a, ra
  1749 CHLOORTRIFLUORIDE  2TOC 299 X X X X 5 30 1,4 a
  1858 HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216)  2A   X X X X 10 22 1,11 ra
  1859 SILICIUMTETRAFLUORIDE  2TC 922 X X X X 5 200 0,74 a
  300 1,1
  1860 VINYLFLUORIDE, GESTABILISEERD  2F   X X X X 10 250 0,64 a, ra
  1911 DIBORAAN  2TF 80 X     X 5 250 0,07 d, k, o
  1912 MENGSEL VAN METHYLCHLORIDE EN DICHLOORMETHAAN  2F   X X X X 10 17 0,81 a, ra
  1952 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met ten hoogste 9% ethyleenoxide  2A   X X X X 10 190 0,66 ra
  250 0,75 ra
  1958 1,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 114)  2A   X X X X 10 10 1,3 ra
  1959 1,1-DIFLUORETHYLEEN (KOELGAS R 1132a)  2F   X X X X 10 250 0,77 ra
  1962 ETHYLEEN (ETHEEN) 2F   X X X X 10 225 0,34  
  300 0,38
  1965 MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G.  2F   X X X X 10    b ra, ta, v, z
    Mengsel A             10 10 0,5  
    Mengsel A01             10 15 0,49  
    Mengsel A02             10 15 0,48  
    Mengsel A0             10 15 0,47  
    Mengsel A1             10 20 0,46  
    Mengsel B1             10 25 0,45  
    Mengsel B2             10 25 0,44  
    Mengsel B             10 25 0,43  
    Mengsel C             10 30 0,42  
  1967 INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G.  2T   X X X X 5     z
  1968 INSECTICIDE, GAS, N.E.G.  2A   X X X X 10     ra
  1969 ISOBUTAAN  2F   X X X X 10 10 0,49 ra, v
  1973 MENGSEL VAN CHLOORDIFLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUOR-ETHAAN, met een vast kookpunt, dat ca. 49% chloordifluormethaan bevat (KOELGAS R 502)  2A   X X X X 10 31 1,01 ra
  1974 BROOMCHLOORDIFLUOR-METHAAN (KOELGAS R 12B1)  2A   X X X X 10 10 1,61 ra
  1975 MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN DISTIKSTOFTETROXIDE (MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN STIKSTOFDIOXIDE)  2TOC 115 X   X X 5     k, z
  1976 OCTAFLUORCYCLOBUTAAN (KOELGAS RC 318)  2A   X X X X 10 11 1,32 Ra
  1978 PROPAAN  2F   X X X X 10 23 0,43 ra, v
  1982 TETRAFLUORMETHAAN (KOELGAS R 14)  2A   X X X X 10 200 0,71  
  300 0,9
  1983 1-CHLOOR-2,2,2-TRIFLUORETHAAN  2A   X X X X 10 10 1,18 ra
  (KOELGAS R 133a) 
  1984 TRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 23)  2A   X X X X 10 190 0,88 ra
  250 0,96 ra
  2035 1,1,1-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 143a)  2F   X X X X 10 35 0,73 ra
  2036 XENON  2A   X X X X 10 130 1,28  
  2044 2,2-DIMETHYLPROPAAN  2F   X X X X 10 10 0,53 ra
  2073 AMMONIAKOPLOSSING, relatieve dichtheid minder dan 0,880 bij 15 °C in water,  4A                  
    met meer dan 35%, maar ten hoogste 40% ammoniak      X X X X 5 10 0,8 b
    met meer dan 40%, maar ten hoogste 50% ammoniak      X X X X 5 12 0,77 b
  2188 ARSEENWATERSTOF  2TF 178 X     X 5 42 1,1 d, k
  2189 DICHLOORSILAAN  2TFC 314 X X X X 5 10 0,9 a
  200 1,08
  2191 SULFURYLFLUORIDE  2T 3020 X X X X 5 50 1,1 u
  2192 GERMAANWATERSTOF c  2TF 620 X X X X 5 250 0,064 d, q, r, ra
  2193 HEXAFLUORETHAAN (KOELGAS R 116)  2A   X X X X 10 200 1,13  
  2194 SELEENHEXAFLUORIDE  2TC 50 X     X 5 36 1,46 k, ra
  2195 TELLUURHEXAFLUORIDE  2TC 25 X     X 5 20 1 k, ra
  2196 WOLFRAAMHEXAFLUORIDE  2TC 160 X     X 5 10 3,08 a, k, ra
  2197 JOODWATERSTOF, WATERVRIJ  2TC 2860 X X X X 5 23 2,25 a, d, ra
  2198 FOSFORPENTAFLUORIDE  2TC 190 X     X 5 200 0,9 k
    300 1,25 k
  2199 FOSFINE c  2TF 20 X     X 5 225 0,3 d, k, q, ra
    250 0,45 d, k, q, ra
  2200 PROPADIEEN, GESTABILISEERD  2F   X X X X 10 22 0,5 ra
  2202 SELEENWATERSTOF, WATERVRIJ  2TF 51 X     X 5 31 1,6 k
  2203 SILICUMWATERSTOF  2F   X X X X 10 225 0,32 q
  (SILAAN) c    250 0,36 q
  2204 CARBONYLSULFIDE  2TF 1700 X X X X 5 30 0,87 ra, u
  2417 CARBONYLFLUORIDE  2TC 360 X X X X 5 200 0,47  
    300 0,7
  2418 ZWAVELTETRAFLUORIDE  2TC 40 X     X 5 30 0,91 a, k, ra
  2419 BROOMTRIFLUORETHEEN  2F   X X X X 10 10 1,19 ra
  2420 HEXAFLUORACETON  2TC 470 X X X X 5 22 1,08 ra
  2421 DISTIKSTOFTRIOXIDE  2TOC VERVOER VERBODEN
  2422 OCTAFLUORBUTEEN-2 (KOELGAS R 1318)  2A   X X X X 10 12 1,34 ra
  2424 OCTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 218)  2A   X X X X 10 25 1,04 ra
  2451 STIKSTOFTRIFLUORIDE  2O   X X X X 10 200 0,5  
  2452 ETHYLACETYLEEN, GESTABILISEERD  2F   X X X X 10 10 0,57 c, ra
  2453 ETHYLFLUORIDE (KOELGAS R 161)  2F   X X X X 10 30 0,57 ra
  2454 METHYLFLUORIDE (KOELGAS R 41)  2F   X X X X 10 300 0,63 ra
  2455 METHYLNITRIET  2A VERVOER VERBODEN
  2517 1-CHLOOR-1,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 142b)  2F   X X X X 10 10 0,99 ra
  2534 METHYLCHLOORSILAAN  2TFC 2810 X X X X 5     ra, z
  2548 CHLOORPENTAFLUORIDE  2TOC 122 X     X 5 13 1,49 a, k
  2599  CHLOORTRIFLUOR-METHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60% chloortrifluormethaan bevat (KOELGAS R 503)  2A   X X X X 10 31 0,12 ra
  42 0,17 ra
  100 0,64 ra
  2601 CYCLOBUTAAN  2F   X X X X 10 10 0,63 ra
  2602 AZEOTROPISCH MENGSEL VAN DICHLOORDIFLUOR-METHAAN EN DIFLUORETHAAN met ca. 74% dichloordifluormethaan (KOELGAS R 500)  2A   X X X X 10 22 1,01 ra
  2676 ANTIMOONWATERSTOF (STIBINE)  2TF 178 X     X 5 200 0,49 k, r, ra
  2901 BROOMCHLORIDE  2TOC 290 X X X X 5 10 1,5 a
  3057 TRIFLUORACETYLCHLORIDE  2TC 10 X   X X 5 17 1,17 k, ra
  3070 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN DICHLOORDIFLUORMETHAAN met ten hoogste 12,5% ethyleenoxide  2A   X X X X 10 18 1,09 ra
  3083 PERCHLORYLFLUORIDE  2TO 770 X X X X 5 33 1,21 u
  3153 PERFLUOR(METHYLVINYL)-ETHER  2F   X X X X 10 20 0,75 ra
  3154 PERFLUOR(ETHYLVINYL)-ETHER  2F   X X X X 10 10 0,98 ra
  3157 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, OXIDEREND, N.E.G.  2O   X X X X 10     z
  3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 134a)  2A   X X X X 10 18 1,05 ra
  3160 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.  2TF ≤5000  X X X X 5     ra, z
  3161 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, BRANDBAAR, N.E.G.  2F   X X X X 10     ra, z
  3162 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, N.E.G.  2T ≤5000 X X X X 5     z
  3163 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G.  2A   X X X X 10     ra, z
  3220 PENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 125)  2A   X X X X 10 49
  35
  0,95
  0,87
  ra
  ra
  3252 DIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 32)  2F   X X X X 10 48 0,78 ra
  3296 HEPTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 227)  2A   X X X X 10 13 1,21 ra
  3297 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN CHLOORTETRAFLUOR-ETHAAN met ten hoogste 8,8% ethyleenoxide  2A   X X X X 10 10 1,16 ra
  3298 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN met ten hoogste 7,9% ethyleenoxide  2A   X X X X 10 26 1,02 ra
  3299 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN TETRAFLUORETHAAN met ten hoogste 5,6% ethyleenoxide  2A   X X X X 10 17 1,03 ra
  3300 MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met meer dan 87% ethyleenoxide  2TF Meer dan 2900  X X X X 5 28 0,73 ra
  3307 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G.  2TO ≤5000 X X X X 5     z
  3308 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.  2TC ≤5000 X X X X 5     ra, z
  3309 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.  2TFC ≤5000 X X X X 5     ra, z
  3310 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G.  2TOC ≤5000 X X X X 5     z
  3318 AMMONIAKOPLOSSING, relatieve dichtheid minder dan 0,880 bij 15 oC in water, met meer dan 50% ammoniak  4TC   X X X X 5     b
  3337 KOELGAS R 404A (Zeotropisch mengsel van pentafluorethaan, 1,1,1-trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan met ca. 44% pentafluorethaan en 52% 1,1,1-trifluorethaan)  2A   X X X X 10 36 0,82 ra
  3338 KOELGAS R 407A (Zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ca. 20% difluormethaan en 40% pentafluorethaan)  2A   X X X X 10 32 0,94 ra
  3339 KOELGAS R 407B (Zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ca. 10% difluormethaan en 70% pentafluorethaan)  2A   X X X X 10 33 0,93 ra
  3340 KOELGAS R 407C (Zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ca. 23% difluormethaan en 25% pentafluorethaan)  2A   X X X X 10 30 0,95 ra
  3354 INSECTICIDE, GAS, BRANDBAAR, N.E.G.  2F   X X X X 10     ra, z
  3355 INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.  2TF   X X X X 5     ra, z
  3374 ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ  2F   X     X 5 60   c, p

  A Niet van toepassing op drukhouders van composietmaterialen.
  B Voor mengsels van UN 1965 is de grootste toegestane vulmassa per liter inhoud als volgt:

  P200 15C Wordt beschouwd als giftig. De LC50-waarde moet nog worden vastgesteld.
  D Wordt beschouwd als pyrofoor.

  P200 VERPAKKINGSINSTRUCTIE (vervolg)                                                                      

  Tabel 3: STOFFEN DIE NIET ONDER KLASSE 2 VALLEN

  UN-nr.

  Benaming
  en
  omschrijving

  Klasse 

  Classificatie-code

  LC50 ml/m3

  Flessen

  Grote cilinders

  Druk
  vaten

  Flessen
  batterijen

  Beproevings-interval, jaren a

  Beproevings-druk, bar

  Vullings
  graad

  Bijzondere verpakkings-bepalingen

  1051     

  CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD met minder dan 3% water

  6.1

  TF1

  40

  X

     

  X

  5

  100

  0,55

  k

  1052

  FLUORWATERSTOF, WATERVRIJ

  8

  CT1

  966

  X

   

  X

  X

  5

  10

  0,84

  a, ab, ac

  1745

  BROOMPENTAFLUORIDE

  5.1

  OTC

  25

  X

   

  X

  X

  5

  10

  b

  k, ab, ad

  1746

  BROOMTRIFLUORIDE

  5.1

  OTC

  50

  X

   

  X

  X

  5

  10

  b

  k, ab, ad

  2495

  JOODPENTAFLUORIDE

  5.1

  OTC

  120

  X

   

  X

  X

  5

  10

  b

  k, ab, ad

   

  A Niet van toepassing op drukhouders van composietmaterialen.
  B Een vrije ruimte van ten minste 8 vol.-% is voorgeschreven.

   


  HOOFDSTUK 4.1.10 - BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR GEZAMELIJKE VERPAKKING - KOLOM 9B
  • Bepaling MP 9

   Mag gezamenlijk worden verpakt in een buitenverpakking voor samengestelde verpakkingen volgens 6.1.4.21:

   • met andere goederen van klasse 2;
   • met goederen van andere klassen, indien gezamenlijke verpakking ook voor goederen van deze klassen is toegestaan; of
   • met goederen die niet zijn onderworpen aan de voorschriften van het ADR,

   onder voorwaarde dat zij niet gevaarlijk met elkaar reageren.


  HOOFDSTUK 4.2.5.2 & 7.3.2 - TRANSPORTTANKS EN BULKCONTAINERS - INSTRUCTIES - KOLOM 10
  • 4.2.5.2.6 - Transportinstructie - T50

   TRANSPORTTANK-INSTRUCTIE

   T50

   Deze transporttank-instructie is van toepassing op niet sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen  en  chemische  stoffen  onder  druk  (UN-nummers 3500, 3501, 3502, 3503, 3504  en 3505). Aan de algemene voorschriften van sectie 4.2.2 en de voorschriften van sectie 6.7.3
   moet worden voldaan.
   UN
   Nr.
   Niet sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen Max. toege-stane bedrijfsdruk (bar)

   Klein;
   Zonder zonneschild of isolatie;
   Zonneschild; Geïsoleerd a
   Openingen beneden de vloeistof- spiegel Druk ontlastings-
   inricht. b (zie 6.7.3.7)
   Maximale vullings-graad
   1005 Ammoniak, watervrij 29,0
   25,7
   22,0
   19,7
   Toegestaan Zie 6.7.3.7.3 0,53
   1009 Broomtrifluormethaan
   (Koelgas R 13B1)
   38,0
   34,0
   30,0
   27,5
   Toegestaan Normaal 1,13
   1010 Mengsel van butadienen
   en koolwaterstof,
   gestabiliseerd
   Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Normaal Zie 4.2.2.7
   1010 Butadienen,
   gestabiliseerd
   7,5
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,55
   1011 Butaan 7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,51
   1012 Buteen 8,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,53
   1017 Chloor 19,0
   17,0
   15,0
   13,5
   Niet toegestaan Zie  6.7.3.7.3 1,25
   1018 Chloordifluormethaan
   (Koelgas R 22)
   26,0
   24,0
   21,0
   19,0
   Toegestaan Normaal 1,03
   1020 Chloorpentafluorethaan
   (Koelgas R 115)
   23,0
   20,0
   18,0
   16,0
   Toegestaan Normaal 1,06
   1021 1-Chloor-1,2,2,2- tetrafluorethaan
   (Koelgas R 124)
   10,3
   9,8
   7,9
   7,0
   Toegestaan Normaal 1,20
   1027 Cyclopropaan 18,0
   16,0
   14,5
   13,0
   Toegestaan Normaal 0,53
   1028 Dichloordifluor-
   methaan
   (Koelgas R 12)
   16,0
   15,0
   13,0
   11,5
   Toegestaan Normaal 1,15
   1029 Dichloorfluormethaan
   (Koelgas R 21)
   7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 1,23
   1030 1,1-Difluorethaan
   (Koelgas R 152a)
   16,0
   14,0
   12,4
   11,0
   Toegestaan Normaal 0,79
   1032 Dimethylamine, watervrij 7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,59
   1033 Dimethylether 15,5
   13,8
   12,0
   10,6
   Toegestaan Normaal 0,58
   1036 Ethylamine 7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,61
   1037 Ethylchloride 7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,80
   1040 Ethyleenoxide met stikstof
   tot een totale druk
   van 1MPa (10 bar)
   bij 50 °C
   -
   -
   -
   10,0
   Niet toegestaan Zie 6.7.3.7.3 0,78
   1041 Mengsel van ethyleen-oxide
   en kooldioxide met meer
   dan 9%, maar ten
   hoogste 87% ethyleenoxide
   Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Normaal zie 4.2.2.7
   1055 Isobuteen 8,1
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,52
   1060 Mengsel van methylace-tyleen
   en propadieen, gestabiliseerd
   28,0
   24,5
   22,0
   20,0
   Toegestaan Normaal 0,43
   1061 Methylamine, watervrij 10,8
   9,6
   7,8
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,58
   1062 Methylbromide met ten
   hoogste 2% chloorpikrine
   7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Niet toegestaan Zie  6.7.3.7.3 1,51
   1063 Methylchloride
   (Koelgas R 40)
   14,5
   12,7
   11,3
   10,0
   Toegestaan Normaal 0,81
   1064 Methylmercaptaan 7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Niet toegestaan Zie  6.7.3.7.3 0,78
   1067 Distikstoftetroxide 7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Niet toegestaan Zie  6.7.3.7.3 1,30
   1075 Petroleumgassen,
   vloeibaar gemaakt
   Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Normaal Zie 4.2.2.7
   1077 Propeen 28,0
   24,5
   22,0
   20,0
   Toegestaan Normaal 0,43
   1078 Koelgas, n.e.g. Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Normaal Zie 4.2.2.7
   1079 Zwaveldioxide 11,6
   10,3
   8,5
   7,6
   Niet toegestaan Zie  6.7.3.7.3 1,23
   1082 Chloortrifluorethyleen, gestabiliseerd 17,0
   15,0
   13,1
   11,6
   Niet toegestaan Zie  6.7.3.7.3 1,13
   1083 Trimethylamine, watervrij 7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,56
   1085 Vinylbromide,
   gestabiliseerd
   7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 1,37
   1086 Vinylchloride,
   gestabiliseerd
   10,6
   9,3
   8,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,81
   1087 Vinylmethylether,
   gestabiliseerd
   7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,67
   1581 Mengsel van chloorpikrine en methylbromide met
   meer dan 2% chloorpikrine
   7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Niet toegestaan Zie  6.7.3.7.3 1,51
   1582 Mengsel van chloorpikrine en methylchloride 19,2
   16,9
   15,1
   13,1
   Niet toegestaan Zie  6.7.3.7.3 0,81
   1858 Hexafluorpropeen
   (Koelgas R 1216)
   19,2
   16,9
   15,1
   13,1
   Toegestaan Normaal 1,11
   1912 Mengsel van methylchloride
   en methyleenchloride
   15,2
   13,0
   11,6
   10,1
   Toegestaan Normaal 0,81
   1958 1,2-Dichloor-1,1,2,2- tetrafluorethaan
   (Koelgas R 114)
   7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 1,30
   1965 Mengsel van
   koolwaterstofgassen,
   vloeibaar gemaakt, n.e.g.
   Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Normaal Zie 4.2.2.7
   1969 Isobutaan 8,5
   7,5
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,49
   1973 Mengsel van chloor- difluormethaan en chloorpentafluorethaan,
   met een vast kookpunt,
   dat ca. 49% chloor- difluormethaan bevat
   (Koelgas R 502)
   28,3
   25,3
   22,8
   20,3
   Toegestaan Normaal 1,05
   1974 Broomchloordifluor-methaan
   (Koelgas R 12B1)
   7,4
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 1,61
   1976 Octafluorcyclobutaan
   (Koelgas RC 318)
   8,8
   7,8
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 1,34
   1978 Propaan 22,5
   20,4
   18,0
   16,5
   Toegestaan Normaal 0,42
   1983 1-Chloor-2,2,2-
   trifluorethaan
   (Koelgas R 133a)
   7,0
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 1,18
   2035 1,1,1-Trifluorethaan
   (Koelgas R 143a)
   31,0
   27,5
   24,2
   21,8
   Toegestaan Normaal 0,76
   2424 Octafluorpropaan
   (Koelgas R 218)
   23,1
   20,8
   18,6
   16,6
   Toegestaan Normaal 1,07
   2517 1-Chloor-1,1- difluorethaan
   (Koelgas R 142b)
   8,9
   7,8
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 0,99
   2602 Dichloordifluormethaan
   en 1,1-difluorethaan, azeotropisch mengsel dat ca.74%
   dichloordifluor-methaan
   bevat (Koelgas R 500)
   20,0
   18,0
   16,0
   14,5
   Toegestaan Normaal 1,01
   3057 Trifluoracetylchloride 14,6
   12,9
   11,3
   9,9
   Niet toegestaan 6.7.3.7.3 1,17
   3070

   Mengsel van ethyleen-
   oxide en dichloordifluor-methaan, dat ten hoogste 12,5% ethyleenoxide
   bevat

   14,0
   12,0
   11,0
   9,0
   Toegestaan 6.7.3.7.3 1,09
   3153 Perfluor(methylvinyl)ether 14,3
   13,4
   11,2
   10,2
   Toegestaan Normaal 1,14
   3159 1,1,1,2-Tetrafluorethaan
   (Koelgas R 134a)
   17,7
   15,7
   13,8
   12,1
   Toegestaan Normaal 1,04
   3161 Vloeibaar gemaakt gas, brandbaar, n.e.g. Zie
   definitie van MAWP
   in 6.7.3.1
   Toegestaan Normaal Zie 4.2.2.7
   3163 Vloeibaar gemaakt gas,
   n.e.g.
   Zie
   definitie van MAWP in 6.7.3.1
   Toegestaan Normaal Zie 4.2.2.7
   3220 Pentafluorethaan
   (Koelgas R 125)
   34,4
   30,8
   27,5
   24,5
   Toegestaan Normaal 0,87
   3252 Difluormethaan
   (Koelgas R 32)
   43,0
   39,0
   34,4
   30,5
   Toegestaan Normaal 0,78
   3296 Heptafluorpropaan
   (Koelgas R 227)
   16,0
   14,0
   12,5
   11,0
   Toegestaan Normaal 1,20
   3297 Mengsel van ethyleen-
   oxide en chloortetra- fluorethaan,
   dat ten hoogste 8,8% ethyleenoxide bevat
   8,1
   7,0
   7,0
   7,0
   Toegestaan Normaal 1,16
   3298

   Mengsel van
   ethyleen-oxide en
   pentafluor-ethaan, dat ten hoogste 7,9%
   ethyleenoxide bevat

   25,9
   23,4
   20,9
   18,6
   Toegestaan Normaal 1,02
   3299 Mengsel van ethyleen-
   oxide en tetra-
   fluorethaan dat ten
   hoogste 5,6%
   ethyleenoxide bevat
   16,7
   14,7
   12,9
   11,2
   Toegestaan Normaal 1,03
   3318 Ammoniak, oplossing in water, relatieve dichtheid bij 15 oC
   lager dan 0,880, met meer
   dan 50% ammoniak
   Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Zie  6.7.3.7.3 Zie 4.2.2.7
   3337 Koelgas R 404A 31,6
   28,3
   25,3
   22,5
   Toegestaan Normaal 0,84
   3338 Koelgas R 407A 31,3
   28,1
   25,1
   22,4
   Toegestaan Normaal 0,95
   3339 Koelgas R 407B 33,0
   29,6
   26,5
   23,6
   Toegestaan Normaal 0,95
   3340 Koelgas R 407C 29,9
   26,8
   23,9
   21,3
   Toegestaan Normaal 0,95
   3500 Chemische stof onder druk,
   n.e.g.
   Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Zie  6.7.3.7.3 TP 4c
   3501 Chemische stof onder druk, brandbaar, n.e.g. Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Zie  6.7.3.7.3 TP 4c
   3502 Chemische stof onder druk,
   giftig, n.e.g.
   Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Zie  6.7.3.7.3 TP 4c
   3503 Chemische stof onder druk, bijtend, n.e.g. Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Zie  6.7.3.7.3 TP 4c
   3504 Chemische stof onder druk, brandbaar, giftig, n.e.g. Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Zie  6.7.3.7.3 TP 4c
   3505 Chemische stof onder druk, brandbaar, bijtend, n.e.g. Zie definitie van MAWP in 6.7.3.1 Toegestaan Zie  6.7.3.7.3 TP 4c

    

   a "Klein" heeft betrekking op tanks die een reservoir hebben met een diameter of 1,5 m of minder;

   "Zonder zonneschild of isolatie" heeft betrekking op tanks die een reservoir hebben met een diameter van meer dan 1,5 m zonder isolatie of zonneschild (zie 6.7.3.2.12);

   "Zonneschild" heeft betrekking op tanks die een reservoir hebben met een diameter van meer dan 1,5 m met een zonneschild (zie 6.7.3.2.12);

   "Geïsoleerd" heeft betrekking op tanks die een reservoir hebben met een diameter van meer dan 1,5 m met isolatie (zie 6.7.3.2.12); (Zie de definitie van "Ontwerpreferentietemperatuur" in 6.7.3.1).

   b Het woord "Normaal" in de kolom “Drukontlastingsinrichtingen” geeft aan dat een breekplaat, zoals gespecificeerd in 6.7.3.7.3, niet is vereist.

   c Voor UN-nummers 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 en 3505 moet het vullingspercentage in plaats van de maximale vulverhouding in aanmerking worden genomen.


  HOOFDSTUK 4.2.5.3 - TRANSPORTTANKS & BULKCONTAINERS - BIJZONDERE BEPALINGEN - KOLOM 11
  • In het ADR zijn voor dit UN nummer geen bepalingen in kolom 11 van tabel 3A opgenomen.


  HOOFDSTUK 4.3 - TANKCODE - KOLOM 12
   • HOOFDSTUK 4.3.3.1.1 - CODERING VAN TANKS

    De codering van tanks, batterijwagens en MEGC's
    De vier delen van de in kolom (12) van tabel A in hoofdstuk 3.2 gegeven codes (tankcodes) hebben de volgende betekenissen:

    DEEL  OMSCHRIJVING TANKCODE
    1 Type tank, batterijwagen of MEGC

    C = tank, batterijwagen of MEGC voor samengeperste gassen

    P = tank, batterijwagen of MEGC voor vloeibaar gemaakte gassen of opgeloste gassen

    R = tank voor sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen

    2 Berekeningsdruk X = waarde   van   de   minimale   beproevingsdruk   van   toepassing volgens de tabel in 4.3.3.2.5 of 22 = minimale berekeningsdruk in bar
    3 Openingen (zie 6.8.2.2
    en 6.8.3.2)

    B = tank met openingen voor het vullen of lossen aan de onderzijde met 3 sluitingen; of batterijwagen of MEGC met openingen onder de vloeistofspiegel of voor samengeperste gassen

    C = tank met openingen voor het vullen of lossen aan de bovenzijde met 3 sluitingen, met onder de vloeistofspiegel alleen reinigingsopeningen

    D = tank met openingen voor het vullen of lossen aan de bovenzijde met 3 sluitingen; of batterijwagen of MEGC zonder     openingen onder de vloeistofspiegel

    4 Veiligheidskleppen/- inrichtingen

    N = tank, batterijwagen of MEGC met veiligheidsklep volgens 6.8.3.2.9 of 6.8.3.2.10 die niet hermetisch gesloten is

    H = hermetisch gesloten tank, batterijwagen of MEGC (zie 1.2.1)

    • Opmerking 1: De in kolom (13) van tabel A in hoofdstuk 3.2 voor bepaalde gassen aangegeven bijzondere bepaling TU17 betekent dat het gas alleen in een batterijwagen of MEGC mag worden vervoerd, waarvan de elementen uit houders bestaan.
    • Opmerking 2: De in kolom (13) van tabel A in hoofdstuk 3.2 voor bepaalde gassen aangegeven bijzondere bepaling TU40 betekent dat het gas alleen in een batterijwagen of MEGC mag worden vervoerd waarvan de elementen uit naadloze houders bestaan
    • Opmerking 3: De op de tank zelf of op de plaat aangegeven drukken moeten ten minste de waarde "X" of die van de minimale berekeningsdruk hebben.

     

   • HOOFDSTUK 4.3.3.1.2 - TANKHIËRARCHIE

    Tankhiërarchie

    Tankcode    Andere tankcode(s) die voor de stoffen onder deze tankcode zijn toegestaan
    C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH
    C*BH  C#BH, C#CH, C#DH
    C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
    C*CH C#CH, C#DH
    C*DN C#DN, C#DH
    C#DH C#DH
    P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH
    P*BH P#BH, P#CH, P#DH
    P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
    P*CH P#CH, P#DH
    P*DN P#DN, P#DH
    P*DH P#DH
    R*BN R#BN, R#CN, R#DN
    R*CH R#CN, R#DN
    R*DN R#DN

    Het door # voorgestelde cijfer moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het door * voorgestelde cijfer.

    Opmerking: In deze hiërarchie wordt geen rekening gehouden met bijzondere bepalingen (zie 4.3.5 en 6.8.4) voor elke positie.

     

   • HOOFDSTUK 4.3.3.2 - VOORWAARDEN VULLEN & BEPROEVINGSDRUK

    4.3.3.2 - Voorwaarden voor het vullen en beproevingsdrukken

    Voorwaarden voor het vullen en beproevingsdrukken

    4.3.3.2.1

    Voor tanks, bestemd voor het vervoer van samengeperste gassen, moet de beproevingsdruk ten minste het 1,5-voudige van de in 1.2.1 voor drukhouders gedefinieerde bedrijfsdruk bedragen.

     

    4.3.3.2.2
    De beproevingsdruk voor tanks, bestemd voor het vervoer van:

    • onder hoge druk vloeibaar gemaakte gassen; en
    • opgeloste gassen

    moet zodanig zijn dat, indien het reservoir tot de hoogst toelaatbare vullingsgraad gevuld is, de druk van de stof bij 55 oC, voor tanks met warmte-isolerende bescherming, of bij 65 oC, voor tanks zonder warmte-isolerende bescherming, de beproevingsdruk niet overschrijdt.

    4.3.3.2.3

    Voor tanks, bestemd voor het vervoer van onder lage druk vloeibaar gemaakte gassen, is de voorgeschreven beproevingsdruk:

    1. indien de tank is voorzien van een warmte-isolerende bescherming, ten minste gelijk aan de dampdruk van de vloeistof bij 60 oC, verminderd met 0,1 MPa (1 bar), maar ten minste 1 MPa (10 bar);
    2. Indien de tank niet is voorzien van een warmte-isolerende bescherming, ten minste gelijk aan de dampdruk van de vloeistof bij 65 oC, verminderd met 0,1 MPa (1 bar), maar ten minste 1 MPa (10 bar).

    De hoogst toelaatbare massa van de vulling per liter inhoud wordt als volgt berekend:
    Hoogst toelaatbare massa van de vulling per liter inhoud = 0,95 x dichtheid van de vloeistoffase bij 50 oC (in kg/l)

    Bovendien mag de dampfase beneden 60 oC niet verdwijnen.
    Indien de diameter van de tanks niet meer dan 1,5 meter bedraagt, worden voor de beproevingsdruk en de maximale vullingsgraad de waarden volgens verpakkingsinstructie P200 in 4.1.4.1 toegepast.

     

    4.3.3.2.4

    Voor tanks, bestemd voor het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte, gassen moet de beproevingsdruk ten minste 1,3 x de op de tank aangegeven hoogst toelaatbare bedrijfsdruk zijn, maar ten minste 300 kPa (3 bar) (overdruk); voor tanks met een vacuümisolatie moet de beproevingsdruk gelijk zijn aan ten minste 1,3 x de met 100 kPa (1 bar) verhoogde waarde van de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk.

     

    4.3.3.2.5

    Tabel van de gassen en gasmengsels, die in vaste tanks (tankwagens), batterijwagens, afneembare tanks, tankcontainers en MEGC's mogen worden vervoerd, waarin de minimale beproevingsdruk voor de tanks, en, indien van toepassing, de hoogst toelaatbare massa van de vulling per liter inhoud is aangegeven.
    Voor gassen en gasmengsels, die onder een n.e.g.-positie zijn ingedeeld, moeten de waarden voor de beproevingsdruk en de hoogst toelaatbare massa van de vulling per liter inhoud worden voorgeschreven door de deskundige, erkend door de bevoegde autoriteit.

    Indien tanks, bestemd voor het vervoer van samengeperste of onder hoge druk vloeibaar gemaakte gassen onderworpen zijn aan een beproevingsdruk lager dan die, welke in de tabel staat aangegeven, en de tanks zijn voorzien van een warmte-isolerende bescherming, kan de door de bevoegde autoriteit erkende deskundige een lagere hoogst toelaatbare massa voorschrijven, onder voorwaarde dat de druk van de stof in de tank bij 55 oC de op de tank ingeslagen beproevingsdruk niet overschrijdt.

      MINIMALE  BEPROEVINGSDRUK VOOR TANKS HOOGST TOELAATBARE
    MASSA VAN  DE VULLING PER LITER  INHOUD
     
    Met warmte- isolerende
    bescherming
    Zonder warmte- isolerende bescherming

    UNNR

     BENAMING CLASS
    CODE
    MPa bar MPa bar kg
    1001 Acetyleen (ethyn), opgelost 4 F alleen in batterijwagens en MEGC's samengesteld uit houders
    1002 Lucht, samengeperst 1 A zie 4.3.3.2.1      
    1003 Lucht, sterk gekoeld, vloeibaar 3 O zie 4.3.3.2.4      
    1005 Ammoniak, watervrij 2 TC 2,6 26 2,9 29 0,53
    1006 Argon, samengeperst 1 A zie 4.3.3.2.1      
    1008 Boortrifluoride 2 TC 22,5
    30
    225
    300
    22,5
    30
    225
    300
    0,715
    0,86
    1009 Broomtrifluormethaan (Koelgas R 13B1) 2 A 12 120 4,2
    12
    25
    42
    120
    250
    1,50
    1,13
    1,44
    1,60
      Butadienen,
    gestabiliseerd
    (1,2-butadieen) of
      1 10 1 10 0,59
    1010     1 10 1 10 0,55
      Butadienen,
    gestabiliseerd
    (1,3-butadieen) of
    2 F
     

    Mengsel van butadienen en koolwaterstof, gestabiliseerd

    1 10 1 10 0,50
    1011 Butaan 2 F 1 10 1 10 0,51
    1012 1-Buteen of 2F 1 10 1 10 0,53
      trans-2-buteen of   1 10 1 10 0,54
      cis-2-buteen of   1 10 1 10 0,55
      mengsel van butenen   1 10 1 10 0,50
    1013 Kooldioxide 2 A 19
    22,5
    190
    225
    19
    25
    190
    250
    0,73
    0,78
    0,66
    0,75
    1016 Koolmonoxide, samengeperst 1 TF zie 4.3.3.2.1      
    1017 Chloor 2 TOC 1,7 17 1,9 19 1,25
    8
    1018 Chloordifluormethaan (Koelgas R 22) 2 A 2,4 24 2,6 26 1,03
    1612 Mengsel van hexaethyltetrafosfaat en samengeperst gas 1 T zie 4.3.3.2.1
    1749 Chloortrifluoride 2 TOC 3 30 3 30 1,40
    1858 Hexafluorpropeen
    (Koelgas R 1216)
    2A 1,7 17 1,9 19 1,11
    1859 Siliciumtetrafluoride 2 TC 20
    30
    200
    300
    20
    30
    200
    300
    0,74
    1,10
    1860 Vinylfluoride,
    gestabiliseerd
    2 F 12
    22,5
    120
    225
    25 250 0,58
    0,65
    0,64
    1912 Mengsel van methylchloride en dichloormethaan 2 F 1,3 13 1,5 15 0,81
    1913 Neon, sterk gekoeld, vloeibaar 3 A zie 4.3.3.2.4
    1951 Argon, sterk gekoeld, vloeibaar 3 A zie 4.3.3.2.4
    1952 Mengsel van
    ethyleenoxide en kooldioxide met ten hoogste 9%
    ethyleenoxide
    2 A 19
    25
    190
    250
    19
    25
    190
    250
    0,66
    0,75
    1953 Samengeperst gas,
    giftig, brandbaar,
    n.e.g. a
    1 TF zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    1954 Samengeperst gas, brandbaar, n.e.g. 1 F zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    1955 Samengeperst gas,
    giftig, n.e.g. a
    1 T zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    1956 Samengeperst gas,
    n.e.g.
    1 A zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    1957 Deuterium,
    samengeperst
    1 F zie 4.3.3.2.1
    1958 1,2-Dichloor-
    1,1,2,2-tetrafluor
    ethaan (Koelgas R 114)
    2 A 1 10 1 10 1,3
    1959 1,1-Difluorethyleen (Koelgas R 1132a) 2 F 12
    22,5
    120
    225
    25 250 0,66
    0,78
    0,77
    1961 Ethaan, sterk gekoeld, vloeibaar 3 F zie 4.3.3.2.4
    1962 Ethyleen (etheen) 2 F 12
    22,5
    120
    225
    22,5
    30
    225
    300
    0,25
    0,36
    0,34
    0,37
    1963 Helium, sterk gekoeld, vloeibaar 3 A zie 4.3.3.2.4                                                          9
    1964 Mengsel van koolwaterstofgassen, samengeperst, n.e.g. 1 F zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2

     

    UNNR BENAMING CLASS CODE MINIMALE BEPROEVINGSDRUK VOOR TANKS HOOGST TOELAATBARE
    MASSA VAN  DE VULLING PER LITER  INHOUD
    Met warmte- isolerende bescherming Zonder warmte- isolerende
    bescherming
    MPa bar MPa bar kg
    1982 Tetrafluormethaan (Koelgas R 14) 2 A 20
    30
    200
    300
    20
    30
    200
    300
    0,62
    0,94
    1983 1-Chloor-2,2,2-trifluorethaan (Koelgas R 133a) 2 A 1 10 1 10 1,18
    1984 Trifluormethaan (Koelgas R 23) 2 A 19
    25
    190
    250
    19
    25
    190
    250
    0,92
    0,99
    0,87
    0,95
    2034 Mengsel van waterstof en methaan, samengeperst 1 F zie 4.3.3.2.1
    2035 1,1,1-Trifluorethaan (Koelgas R 143a) 2 F 2,8 28 3,2 32 0,79
    2036 Xenon 2 A 12 120 13 130 1,30
    1,24
    2044 2,2-Dimethylpropaan 2 F 1 10 1 10 0,53
    2073 Ammoniak, oplossing in water, met een dichtheid bij 15 oC lager dan 0,880 kg/l, 4 A          
    met meer dan 35% en ten hoogste 40% ammoniak 1 10 1 10 0,80
    met meer dan 40% en ten hoogste 50% ammoniak   1,2 12 1,2 12 0,77
    2187 Kooldioxide, sterk gekoeld, vloeibaar 3 A zie 4.3.3.2.4
    2189 Dichloorsilaan 2 TFC 1 10 1 10 0,90
    2191 Sulfurylfluoride 2 T 5 50 5 50 1,1
    2193 Hexafluorethaan (Koelgas R 116) 2 A 16
    20
    160
    200
    20 200 1,28
    1,34
    1,10
    2197 Joodwaterstof, watervrij 2 TC 1,9 19 2,1 21 2,25
    2200 Propadieen, gestabiliseerd 2 F 1,8 18 2,0 20 0,50
    2201 Distikstofoxide, sterk gekoeld, Vloeibaar 3 O zie 4.3.3.2.4
    2203 Siliciumwaterstof (silaan) b 2 F 22,5
    25
    225
    250
    22,5
    25
    225
    250
    0,32
    0,36
    2204 Carbonylsulfide 2 TF 2,7 27 3,0 30 0,84
    2417 Carbonylfluoride 2 TC 20
    30
    200
    300
    20
    30
    200
    300
    0,47
    0,70
    2419 Broomtrifluorethyleen 2 F 1 10 1 10 1,19
    2420 Hexafluoraceton 2 TC 1,6 16 1,8 18 1,08
    2422 Octafluor-2-buteen (Koelgas R 1318) 2 A 1 10 1 10 1,34
    2424 Octafluorpropaan (Koelgas R 218) 2 A 2,1 21 2,3 23 1,07
    2451 Stikstoftrifluoride 2 O 20
    30
    200
    300
    20
    30
    200
    300
    0,50
    0,75
    2452 Ethylacetyleen, gestabiliseerd 2 F 1 10 1 10 0,57
    2453 Ethylfluoride (Koelgas R 161) 2 F 2,1 21 2,5 25 0,57
    2454 Methylfluoride (Koelgas R 41) 2 F 30 300 30 300 0,36
    2517 1-Chloor-1,1-difluorethaan (Koelgas R 142b) 2 F 1 10 1 10 0,99
    2591 Xenon, sterk gekoeld, vloeibaar 3 A zie 4.3.3.2.4
    2599 Azeotropisch mengsel van chloortrifluormethaan en trifluormethaan, dat ca. 60% chloortrifluormethaan bevat (Koelgas R 503) 2 A 3,1
    4,2
    10
    31
    42
    100
    3,1
    4,2
    10
    31
    42
    100
    0,11
    0,21
    0,76
    0,20
    0,66
    2601 Cyclobutaan 2 F 1 10 1 10 0,63
    2602 Azeotropisch mengsel van dichloordifluormethaan en
    1,1-difluorethaan, dat ca. 74%
    dichloordifluormethaan bevat (Koelgas R 500)
    2 A 1,8 18 2 20 1,01
    2901 Broomchloride 2 TOC 1 10 1 10 1,50
    3057 Trifluoracetylchloride 2 TC 1,3 13 1,5 15 1,17
    3070 Mengsel van ethyleenoxide en dichloordifluormethaan met ten
    hoogste 12,5% ethyleenoxide
    2 A 1,5 15 1,6 16 1,09
    3083 Perchlorylfluoride 2 TO 2,7 27 3,0 30 1,21
    3136 Trifluormethaan, sterk gekoeld, vloeibaar 3 A zie 4.3.3.2.4
    3138 Mengsel van ethyleen, acetyleen en propyleen, sterk gekoeld, vloeibaar, met ten minste 71,5% ethyleen, ten hoogste 22,5% acetyleen en ten hoogste 6% propyleen 3 F zie 4.3.3.2.4
    3153 Perfluor(methylvinyl)ether 2 F 1,4 14 1,5 15 1,14
    3154 Perfluor(ethylvinyl)ether 2 F 1 10 1 10 0,98
    3156 Samengeperst gas, oxiderend, n.e.g. 1 O zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    3157 Vloeibaar gemaakt gas, oxiderend, n.e.g. 2 O zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3158 Sterk gekoeld, vloeibaar gas, n.e.g. 3 A zie 4.3.3.2.4
    3159 1,1,1,2-Tetrafluorethaan (Koelgas R 134a) 2 A 1,6 16 1,8 18 1,04
    3160 Vloeibaar gemaakt gas, giftig, brandbaar, n.e.g. a 2 TF zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3161 Vloeibaar gemaakt gas, brandbaar, n.e.g. 2 F zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3162 Vloeibaar gemaakt gas, giftig,
    n.e.g. a
    2 T zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3163 Vloeibaar gemaakt gas, n.e.g. 2 A zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3220 Pentafluorethaan (Koelgas R 125) 2 A 4,1 41 4,9 49 0,95
    3252 Difluormethaan (Koelgas R 32) 2 F 3,9 39 4,3 43 0,78
    3296 Heptafluorpropaan (Koelgas R 227) 2 A 1,4 14 1,6 16 1,20
    3297 Mengsel van ethyleenoxide en chloortetrafluorethaan met ten hoogste 8,8% ethyleenoxide 2 A 1 10 1 10 1,16
    3298 Mengsel van ethyleenoxide en pentafluorethaan met ten hoogste 7,9% ethyleenoxide 2 A 2,4 24 2,6 26 1,02
    3299 Mengsel van ethyleenoxide en tetrafluorethaan met ten hoogste 5,6% ethyleenoxide 2 A 1,5 15 1,7 17 1,03
    3300 Mengsel van ethyleenoxide en kooldioxide met meer dan 87% ethyleenoxide 2 TF 2,8 28 2,8 28 0,73
    3303 Samengeperst gas, giftig, oxiderend, n.e.g.a 1 TO zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    3304 Samengeperst gas, giftig, bijtend, n.e.g.a 1 TC zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    3305 Samengeperst gas, giftig, brandbaar, bijtend, n.e.g.a 1 TFC zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    3306 Samengeperst gas, giftig, oxiderend, bijtend, n.e.g.a 1 TOC zie 4.3.3.2.1 of 4.3.3.2.2
    3307 Vloeibaar gemaakt gas, giftig, oxiderend, n.e.g.a 2 TO zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3308 Vloeibaar gemaakt gas, giftig, bijtend, n.e.g.a 2 TC zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3309 Vloeibaar gemaakt gas, giftig, brandbaar, bijtend, n.e.g.a 2 TFC zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3310 Vloeibaar gemaakt gas, giftig, oxiderend, bijtend, n.e.g.a 2 TOC zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3311 Sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, oxiderend, n.e.g. 3 O zie 4.3.3.2.4
    3312 Sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, brandbaar, n.e.g. 3 F zie 4.3.3.2.4
    3318 Ammoniak, oplossing in water, met een relatieve dichtheid bij 15 oC lager dan 0,880, met meer dan 50% ammoniak 4 TC zie 4.3.3.2.2
    3337 Koelgas R 404A 2 A 2,8 28 3,2 32 0,84
    3338 Koelgas R 407A 2 A 2,8 28 3,2 32 0,95
    3339 Koelgas R 407B 2 A 3,0 30 3,3 33 0,95
    3340 Koelgas R 407C 2 A 2,7 27 3,0 30 0,95
    3354 Insecticide, gas, brandbaar, n.e.g. 2 F zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
    3355 Insecticide, gas, giftig, brandbaar, n.e.g. 2 TF zie 4.3.3.2.2 of 4.3.3.2.3
   • HOOFDSTUK 4.3.3.3 - BEDRIJF

    4.3.3.3 - Bedrijf

    4.3.3.3.1

    Indien tanks, batterijwagens of MEGC's voor verschillende gassen zijn toegelaten, moet een wijziging van het gebruik daarvan de handelingen lossen, reinigen, en ontgassen omvatten in de mate, vereist voor het veilig functioneren.

     

    4.3.3.3.2

    Bij het ten vervoer aanbieden van tanks, batterijwagens of MEGC's mogen uitsluitend de aanduidingen volgens 6.8.3.5.6 die betrekking hebben op het gas, dat op dat ogenblik is geladen of dat tevoren is gelost, zichtbaar zijn; alle aanduidingen die betrekking hebben op andere gassen, moeten worden afgedekt.

     

    4.3.3.3.3
    De elementen van een batterijwagen of MEGC mogen slechts één en hetzelfde gas bevatten.

    4.3.3.3.2
    Indien de uitwendige overdruk de weerstand van de tank tegen uitwendige druk zou kunnen overstijgen (bijv. als gevolg van lage omgevingstemperaturen), moeten passende maatregelen worden genomen om tanks die onder lage druk vloeibaar gemaakte gassen vervoeren tegen het risico van vervorming te beschermen, bijv. door ze te vullen met stikstof of een ander inert gas om voldoende inwendige druk te in stand te houden.

   • HOOFDSTUK 4.3.3.5 - BEPALEN WERKELIJKE VERBLIJFTIJD

    4.3.3.5 - van toepassing op tankcontainers, wissellaadtanks en MEGC’s

    De werkelijke verblijftijd moet op basis van onderstaande factoren worden bepaald voor elk traject van een tankcontainer waarin een sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas wordt vervoerd:

    a.  de referentie-verblijftijd voor het te vervoeren sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gas (zie 6.8.3.4.10) zoals aangegeven op de plaat die wordt genoemd in 6.8.3.5.4;
    b.  de werkelijke vuldichtheid;
    c.  de werkelijke vuldruk;
    d.  de laagste ingestelde druk van de drukbegrenzende voorziening(en);
    e.  de afbraak van de isolatie 44.

    Opmerking: ISO 21014:2006 ‘Cryogene vaten – Cryogene isolatieprestatie’ voorziet in methoden voor het bepalen van de isolatieprestatie van cryogene vaten alsmede in een methode voor het berekenen van de verblijftijd.

    De datum waarop de werkelijke verblijftijd eindigt, moet worden opgenomen in het vervoersdocument (zie 5.4.1.2.2. d)).

     


  HOOFDSTUK 4.3.5 & 6.8.4 - BIJZONDERE BEPALINGEN - KOLOM 13
  • Bijzondere bepaling TA 04

   De procedures voor de conformiteitsbeoordeling van sectie 1.8.7 moeten worden toegepast door de bevoegde autoriteit, haar afgevaardigde of de onderzoeksinstantie overeenkomstig 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 en 1.8.6.8 en geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17020:2012 (uitgezonderd bepaling 8.1.3) type A.
  • Bijzondere bepaling TT 09

   Voor onderzoeken en beproevingen (met inbegrip van toezicht op de fabricage) moeten de procedures van sectie 1.8.7 worden toegepast door de bevoegde autoriteit, haar afgevaardigde of de onderzoeksinstantie overeenkomstig 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 en 1.8.6.8 en geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17020: 2012 (uitgezonderd bepaling 8.1.3) type A.

  HOOFDSTUK 9.1.1.2 - VOERTUIG TANKVERVOER - KOLOM 14
  • FL-voertuig

   1. een voertuig, bestemd voor het vervoer van vloeistoffen met een vlampunt van ten hoogste 60 °C (met uitzondering van dieselolie die voldoet aan de norm EN 590:2013 + A1:2017, gasolie en lichte stookolie - UN-nummer 1202 - met een vlampunt zoals gespecificeerd in de norm EN 590:2013 + A1:2017) in vaste tanks of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 m³ of in tankcontainers of transporttanks met een individuele inhoud van meer dan 3 m³; of
   2. een voertuig, bestemd voor het vervoer van brandbare gassen in vaste tanks of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 m3 of in tankcontainers, transporttanks of MEGC's met een individuele inhoud van meer dan 3 m3; of
   3. een batterijwagen met in totaal een inhoud van meer dan 1 m³, bestemd voor het vervoer van brandbare gassen; of
   4. een voertuig, bestemd voor het vervoer van waterstofperoxide, gestabiliseerd of waterstofperoxide, oplossing in water, gestabiliseerd, met meer dan 60% waterstofperoxide (klasse 5.1, UN 2015) in vaste tanks of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 m³, of in tankcontainers of transporttanks met een individuele inhoud van meer dan 3 m³;

   Meer informatie over constructie, bouw, goedkeuring etc. in deel 9 van het ADR


  HOOFDSTUK 1.1.3.6 & 8.6 - VERVOERSCATEGORIE & TUNNELBEPERKING - KOLOM 15

  VERVOERS CATEGORIE
  2

  1000 PUNTEN TABEL
  MAX 333 KG / LTR

  1.1.3.6 - VRIJSTELLINGEN / 1000 PUNTEN TABEL

  1.1.3.6  Vrijstellingen in samenhang met de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid

  1.1.3.6.1
  Voor de toepassing van deze subsectie zijn gevaarlijke goederen ingedeeld in vervoerscategorieën 0, 1, 2, 3 of 4, zoals aangegeven in kolom (15) van tabel A van hoofdstuk 3.2. Lege ongereinigde verpakkingen die stoffen hebben bevat, welke zijn ingedeeld in vervoerscategorie “0”, worden ook ingedeeld in vervoerscategorie “0”. Lege ongereinigde verpakkingen die stoffen hebben bevat, welke zijn ingedeeld in andere vervoerscategorie dan “0”, worden ingedeeld in vervoerscategorie “4”.

  1.1.3.6.2
  Indien de hoeveelheid gevaarlijke goederen die met een transporteenheid vervoerd wordt, de in kolom (3) van de tabel van 1.1.3.6.3 aangegeven waarden niet overschrijdt voor een bepaalde vervoerscategorie (indien de gevaarlijke goederen die in de transporteenheid worden vervoerd, tot dezelfde categorie behoren), of de waarde, berekend overeenkomstig 1.1.3.6.4 (indien de gevaarlijke goederen die in de transporteenheid worden vervoerd, tot verschillende vervoerscategorieën behoren), niet overschrijdt, mogen zij worden vervoerd in colli in één transporteenheid zonder toepassing van de volgende bepalingen:

  • Hoofdstuk 1.10, behalve voor gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel van klasse 1 (overeenkomstig 1.10.3.1) en behalve voor vrijgestelde colli van klasse 7 van UN-nummers 2910 en 2911, indien het activiteitsniveau de A2-waarde overschrijdt;
  • Hoofdstuk 5.3;
  • Sectie 5.4.3;
  • Hoofdstuk 7.2, met uitzondering van V5 en V8 van 7.2.4;
  • CV1 van 7.5.11;
  • Deel 8, met uitzondering van:
  • 8.1.2.1 a),
  • 8.1.4.2 t/m 8.1.4.5,
  • 8.2.3,
  • 8.3.3, 8.3.4 en 8.3.5,
  • hoofdstuk 8.4,
  • S1 (3) en (6),
   • S2 (1), S4,
   • S5,
   • S14 tot en met S21 en
   • S24 van hoofdstuk 8.5
  • Deel 9
  Vervoers- categorie
  (1)
  STOFFEN OF VOORWERPEN
  (VERPAKKINGSGROEP OF CLASSIFICATIECODE / -GROEP OF UN-NUMMER) (2)
  Hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid (3)b
  0

  Klasse 1:      1.1 A, 1.1 L, 1.2 L, 1.3 L en UN 0190

  Klasse 3:      UN 3343

  Klasse 4.2:   stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep I

  Klasse 4.3:   UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968,2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 en 3399

  Klasse 5.1:   UN 2426

  Klasse 6.1:   UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 en 3294

  Klasse 6.2:   UN 2814, 2900 en 3549

  Klasse 7:      UN 2912 t/m 2919, 2977, 2978 en 3321 t/m 3333

  Klasse 8:      UN 2215 (MALEÏNEZUURANHYDRIDE, GESMOLTEN)

  Klasse 9:      UN 2315, 3151, 3152 en 3432, alsmede voorwerpen die deze stoffen of mengsels bevatten,
  alsmede ongereinigde lege verpakkingen die stoffen van deze vervoerscategorie
  hebben bevat, met uitzondering van verpakkingen die onder UN-nummer 2908 zijn ingedeeld

  0
  1

  Stoffen en voorwerpen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep I en niet onder vervoerscategorie 0 vallen, alsmede stoffen en voorwerpen van de volgende klassen:

  Klasse 1:   1.1 B t/m 1.1 Ja, 1.2 B t/m 1.2 J, 1.3 C, 1.3 G, 1.3 H, 1.3 J en 1.5 Da

  Klasse 2:    Groepen T, TCa, TO, TF, TOCa en TFC
  Spuitbussen: groepen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC Chemische stoffen onder druk: UN 3502, 3503, 3504 en 3505

  Klasse 4.1:   UN 3221 t/m 3224, 3231 t/m 3240, 3533 en 3534

  Klasse 5.2:   UN 3101 t/m 3104 en 3111 t/m 3120

  20
  2

  Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep II en die niet onder vervoerscategorie 0, 1 of 4 vallen,
  alsmede stoffen en voorwerpen van de volgende klassen:

  Klasse 1:       1.4 B t/m 1.4 G en 1.6 N

  Klasse 2:       Groep F

  Spuitbussen: groep F

  Chemische stoffen onder druk: UN 3501

  Klasse 4.1:    UN 3225 t/m 3230, 3531 en 3532

  Klasse 4.3 :    UN 3292

  Klasse 5.1 :    UN 3356

  Klasse 5.2:    UN 3105 t/m 3110

  Klasse 6.1:    UN 1700, 2016 en 2017 en stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III

  Klasse 6.2:    UN 3291

  Klasse 9:     UN 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 en 3536

  333
  3

  Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III en die niet onder vervoerscategorie 0, 2 of 4 vallen,
  alsmede stoffen en voorwerpen van de volgende klassen:

  Klasse 2:       Groepen A en O

  Spuitbussen: groepen A en O

  Chemische stoffen onder druk: UN 3500

  Klasse 3:       UN 3473

  Klasse 4.3:    UN 3476

  Klasse 8:       UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 en 3506

  Klasse 9:       UN 2990 en 3072

  1000
  4 Klasse 1:      1.4 S

  Klasse 2:     UN 3537 t/m 3539

  Klasse 3:     UN 3540

  Klasse 4.1:   UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 en 3541

  Klasse 4.2:   UN 1361 en 1362 van verpakkingsgroep III en UN 3542

  Klasse 4.3:   UN 3543

  Klasse 5.1:   UN 3544

  Klasse 5.2:   UN 3545

  Klasse 6.1:   UN 3546

  Klasse 7:      UN 2908 t/m 2911

  Klasse 8:      UN 3547

  Klasse 9:      UN 3268, 3499, 3508, 3509 en 3548
  alsmede ongereinigde lege verpakkingen, die gevaarlijke goederen hebben bevat,
  met uitzondering van die welke onder de vervoerscategorie 0 vallen.
  onbeperkt

   

  1. Voor de UN-nummers 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017 bedraagt de hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid 50kg
  2. De hoogst toelaatbare totale hoeveelheid voor elke vervoerscategorie komt overeen met een berekende waarde van “1000” (zie ook 1.1.3.6.4)

  In de bovenstaande tabel wordt onder “hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid” verstaan:

  • voor voorwerpen, de totale massa in kilogrammen van de voorwerpen zonder hun verpakkingen (voor voorwerpen van klasse 1, netto massa van de ontplofbare stof in kg; voor gevaarlijke stoffen in machines en uitrustingen, zoals omschreven in deze Bijlage, de totale hoeveelheid daarin aanwezige gevaarlijke stoffen in kilogram resp. liter);
  • voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen, de netto massa in kilogrammen;
  • voor vloeistoffen, de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen in liters;
  • voor gecomprimeerde gassen, geadsorbeerde gassen en chemische stoffen onder druk, de waterinhoud van de houder in liters.

  1.1.3.6.4
  Indien gevaarlijke goederen die behoren tot verschillende vervoerscategorieën, in dezelfde transporteenheid worden vervoerd, mag de som van

  • de hoeveelheid stoffen en voorwerpen van vervoerscategorie 1, vermenigvuldigd met 50,
  • de hoeveelheid van de in voetnoot a) bij de tabel in 1.1.3.6.3 opgesomde stoffen en voorwerpen van vervoerscategorie 1, vermenigvuldigd met 20,
  • de hoeveelheid stoffen en voorwerpen van vervoerscategorie 2, vermenigvuldigd met 3, en
  • de hoeveelheid stoffen en voorwerpen van vervoerscategorie 3,

  een berekende waarde van 1000 niet overschrijden.

  1.1.3.6.5
  Voor de toepassing van deze subsectie wordt geen rekening gehouden met gevaarlijke goederen die overeenkomstig 1.1.3.1 (a), en (d) t/m (f), 1.1.3.2 t/m 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 en 1.1.3.10 vrijgesteld zijn

   

  TUNNEL CODE : B/D
  Code voor  beperking in tunnels voor de gehele lading Beperking
  B Doorgang verboden door tunnels van de categorie B, C, D en E.
  B1000C

  Vervoer waarbij de totale netto massa ontplofbare stof per transporteenheid

  • 1000 kg overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van de categorie B, C, D en E;
  • 1000 kg niet overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van de categorie C, D en E
  B/D Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E;

  Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie D en E
  B/E Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E;

  Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E
  C Doorgang verbo den door tunnels van categorie C, D en E
  C5000D

  Vervoer waarbij de totale netto massa ontplofbare stof per transporteenheid

  • 5000 kg overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E;
  • 5000 kg niet overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van
   categorie D en E
  C/D

  Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E;

  Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie D en E

  C/E

  Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E;

  Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E

  D Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E
  D/E Los gestort vervoer of vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie D en E;

  Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E
  E Doorgang verbo den door tunnels van categorie E
  - Doorgang toegestaan door alle tunnels (Zie voor de UN-nummers 2919 en 3331 ook 8.6.3.1).
  •  
    
   • Roertunnel
   • Schipholtunnel
   • Swalmentunnel
   • Leidsche Rijntunnel
   • Willem-Alexandertunnel.
  •  

    

   • Beneluxtunnel
   • Coentunnel
   • Drechttunnel
   • Ketheltunnel
   • Kiltunnel
   • Noordtunnel
   • Sluiskiltunnel
   • Salland-Twentetunnel
   • Sytwendetunnel
   • Thomassentunnel
   • Vlaketunnel
   • Waterwolftunnel
   • Westerscheldetunnel
   • Wijkertunnel
   • Zeeburgertunnel.
   • Zelzate tunnel (Belgie)

  •  
    
   • Botlektunnel
   • Heinenoordtunnel
   • Hubertustunnel
   • IJtunnel
   • Koningstunnel
   • Maasboulevardtunnel
   • Maastunnel
   • Piet Heintunnel
   • Velsertunnel
   • Michiel de Ruijtertunnel.  
   • Kennedytunnel (Belgie)
   • Tunnel van Cointe (Belgie)
  •  
    
   • Arenatunnel
   • Stadsbaantunnel. 
   • Waaslandtunnel (Belgie)
   • Hoge Mouwtunnel (Belgie)
   • De Bond Leuven (Belgie)
   • Vierarmen (Belgie
   • Tunnel onder 't Zand (Belgie)
   • Tunnels van de kleine ring Brussel stad
   • Van Praettunnel (Belgie)
   • Navo tunnel (Belgie)

  HOOFDSTUK 7.2.4 - BIJZ. BEP. VERVOER - COLLI - KOLOM 16
  • Bijzondere bepaling V 08

   Zie 7.1.7.

   Opmerking: Deze bepaling V8 is niet van toepassing op stoffen waarnaar in 3.1.2.6 verwezen wordt indien stoffen zodanig door toevoeging van chemische inhibitoren gestabiliseerd zijn dat de SADT hoger is dan 50 oC. In dit geval kan temperatuurbeheersing vereist zijn onder vervoersomstandigheden waarin de temperatuur de 55 oC kan overschrijden.


  HOOFDSTUK 7.3.3 - BIJZ. BEP. VERVOER - LOS GESTORT - KOLOM 17
  • In het ADR zijn voor dit UN nummer geen bepalingen in kolom 17 van tabel 3A opgenomen.


  HOOFDSTUK 7.5.11 - BIJZ. BEP. VERVOER - LADEN, LOSSEN, BEHANDELING - KOLOM 18
  • Bijzondere bepaling CV 09

   Men mag niet met de colli gooien of deze aan schokken blootstellen.
   De houders moeten zodanig in het voertuig of de container worden gestuwd, dat zij niet kunnen kantelen of vallen.

  • Bijzondere bepaling CV 10

   Flessen, zoals gedefinieerd in 1.2.1, moeten parallel aan of loodrecht op de lengteas van het voertuig of de container worden neergelegd; de flessen die echter dichtbij het kopschot worden geplaatst, moeten loodrecht op de genoemde as worden neergelegd.

   Korte flessen met grote diameter (ongeveer 30 cm en meer) mogen in de lengterichting worden gestuwd waarbij de voorzieningen die hun afsluiters beschermen naar het midden van het voertuig of de container moeten zijn gericht.

   Flessen die voldoende stabiel zijn, of worden vervoerd in bijbehorende voorzieningen die het kantelen doeltreffend verhinderen, mogen rechtop worden geplaatst.

   Flessen die plat zijn neergelegd, moeten veilig en op geschikte wijze worden geborgd, vastgemaakt of vastgezet zodat zij niet kunnen verschuiven.

  • Bijzondere bepaling CV 36

   Colli moeten bij voorkeur in open of geventileerde voertuigen of open of geventileerde containers worden geladen.
   Indien dit niet mogelijk is en colli in andere, gesloten voertuigen of containers worden vervoerd, moet worden voorkomen dat gas vanuit het laadcompartiment naar de bestuurderscabine ontsnapt  en moeten de laaddeuren van de voertuigen of containers worden gemerkt met de volgende tekst in letters van ten minste 25 mm hoog:

   "WAARSCHUWING
   GEEN VENTILATIE
   VOORZICHTIG OPENEN"

   Dit moet gesteld zijn in een taal die door de afzender als geschikt wordt beschouwd. Wat de UN-nummers 2211 en 3314 betreft, is dit kenmerk niet vereist wanneer het voertuig of de container al is gekenmerkt overeenkomstig bijzondere bepaling 965 van de IMDG Code*.

   * Waarschuwingsteken met de woorden “VOORZICHTIG – KAN BRANDBARE DAMPEN BEVATTEN” met letters van ten minste 25 mm hoog, dat op elk punt van toegang is aangebracht op een plaats waar het gemakkelijk kan worden gezien door personen voordat ze het voertuig of de container binnengaan.


  HOOFDSTUK 8.5 - BIJZ. BEP. VERVOER - BEDRIJF - KOLOM 19
  • Bijzondere bepaling S 02

   Aanvullende voorschriften inzake het vervoer van brandbare vloeistoffen of gassen

   1. Draagbare verlichtingsapparatuur
    Het laadcompartiment van gesloten voertuigen die vloeistoffen met een vlampunt van ten hoogste 60 oC of brandbare stoffen of voorwerpen van klasse 2 vervoeren, mogen niet worden binnengegaan door personen met draagbare verlichtingsapparatuur behalve die zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat zij brandbare dampen of gassen die tot in het voertuig kunnen zijn doorgedrongen, niet kunnen ontsteken.
   2. Het in bedrijf hebben van verwarmingssystemen op brandstof tijdens laden of lossen
    Het in bedrijf hebben van verwarmingssystemen op brandstof, van FL-voertuigen (zie deel 9) is tijdens laden en lossen en op laadplaatsen verboden.
   3. Voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ladingen
    Indien het FL-voertuigen betreft (zie deel 9) moet een goede elektrische verbinding tussen het voertuigchassis en de aarde worden gemaakt voordat tanks worden gevuld of geledigd. Bovendien dient de vulsnelheid te worden beperkt.

  • Bijzondere bepaling S 04

   Zie 7.1.7.

   Opmerking: Deze bepaling S4 is niet van toepassing op stoffen waarnaar in 3.1.2.6 verwezen wordt indien stoffen zodanig door toevoeging van chemische inhibitoren gestabiliseerd zijn dat de SADT hoger is dan 50 oC.

   In dit geval kan temperatuurbeheersing vereist zijn onder vervoersomstandigheden waarin de temperatuur de 55 oC kan overschrijden.

  • Bijzondere bepaling S 20

   De bepalingen van hoofdstuk 8.4 inzake het toezicht op voertuigen zijn van toepassing indien de totale massa of het totale volume van deze stoffen in het voertuig 10.000 kg als verpakte goederen of 3000 liter in tanks overschrijdt.